Zasady kierowania i koszty utrzymania w domach pomocy społecznej (DPS)

dom opieki

Domy pomocy społecznej (DPS) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu opieki nad osobami w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W jednym z poprzednich artykułów omówiliśmy charakterystykę tych placówek. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą formą wsparcia, chcielibyśmy przybliżyć Państwu także informacje na temat:

 • zasad kierowania do DPS;
 • kosztów z tym związanych;
 • wymaganych dokumentów.

Z usług Domów Opieki Społecznej (DPS) skorzystać mogą osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takie, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie do DPS

Decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny. Ocena ta obejmuje zarówno stan zdrowia osoby starszej, jak i jej możliwości samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie złożyć wniosku, mogą to zrobić za nich ich opiekunowie.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wobec osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania. Na pierwszym etapie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w terminie do 14 dni roboczych (a w sprawach niecierpiących zwłoki do 2 dni roboczych) od chwili otrzymania wniosku przeprowadzi z Wnioskodawcą lub opiekunem prawnym wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i rodzinnej. Następnie zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi (współmałżonkiem, dziećmi, wnukami i prawnukami, rodzicami i dziadkami). Ma to na celu ustalenie wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.

Koszty utrzymania w DPS

Koszty utrzymania w DPS są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak standard obiektu, zakres świadczonych usług czy lokalizacja. W większości przypadków koszty te są pokrywane z emerytury lub renty osoby przebywającej w DPS. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego ze strony państwa.

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 1. mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i osoby zobowiązane.

Bardzo często przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące. W takim wypadku osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

Domy pomocy społecznej (DPS) są niezbędnym wsparciem dla wielu seniorów wymagających specjalistycznej opieki. Proces ubiegania się o miejsce w DPS może być skomplikowany, dlatego przedstawiamy listę dokumentów, które są wymagane podczas składania wniosku:

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Jest to podstawowy dokument, który musi zostać złożony w pierwszej kolejności. Można go uzyskać bezpośrednio w placówce DPS lub na stronie internetowej instytucji;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy;
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. decyzja ZUS o wysokości przyznanego świadczenia);
 • Zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach – w przypadku jego posiadania;
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy;
 • W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub osób niepełnosprawnych intelektualnie zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry.

Inne dokumenty

Ponadto w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej pamiętajmy aby dołączyć:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności polecamy skontaktować się bezpośrednio z wybranym DPS w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów. Przede wszystkim pozwoli to na uproszczenie procesu składania wniosku i przyspieszenie umieszczenia osoby starszej w odpowiedniej placówce.

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dom-pomocy-spolecznej

https://mopr.lublin.eu/poradnik/pomoc-specjalistyczna/domy-pomocy-spolecznej?highlight=WyJkcHMiXQ==

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

https://pl.freepik.com/serie/38674341

https://pixabay.com/pl/illustrations/seniorzy-opieki-dla-os%C3%B3b-starszych-1505935/

Poradnik Winncare – Przemieszczanie osób z ograniczeniami ruchowymi

Przemieszczanie osób z ograniczeniami ruchowymi to istotna kwestia, która wymaga szczególnej uwagi. Osoby z ograniczeniami ruchowymi, czyli te, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się ze względu na różne schorzenia, wiek lub niepełnosprawność, często potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. W oparciu o Poradnik jaki stworzył Winncare omówimy dzisiaj przede wszystkim:

 • kim są pacjenci z ograniczoną mobilnością;
 • na jakie problemy napotykają w życiu codziennym;
 • w jakim celu stworzyliśmy nasz Poradnik.

Pierwszym krokiem w rozumieniu i zarządzaniu tą problematyką jest poznanie charakterystyki osób z ograniczeniami ruchowymi. To grupa bardzo zróżnicowana – od osób starszych przez osoby po urazach, po osoby z chorobami neurologicznymi i dzieci. Wszystkie jednak łączy jedno – ograniczona zdolność do samodzielnego przemieszczania się.

Kim jest pacjent z ograniczoną mobilnością?

Pacjenci z ograniczoną mobilnością to głównie:

 • ludzie starzy ( u których występują zmiany inwolucyjne związane ze starzeniem się, a także często objawy zespołu słabości);
 • chorzy po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego (najczęściej ofiary zdarzeń komunikacyjnych, upadków z wysokości, skoków do wody i innych nieszczęśliwych wypadków);
 • pacjenci po udarach mózgu (w wyniku których występują niedowłady, porażenia znacznie utrudniające przemieszczanie się chorego jak również jego układanie);
 • chorzy z chorobami neurodegeneracyjnymi ( min. SM, SMA, SLA , u których dochodzi do stopniowej utraty sprawności oraz narastania problemów z mobilnością );
 • pacjenci niepełnosprawni ( w tym dzieci-dorośli, często z MPD, z wadami wrodzonymi);
 • pacjenci z dysfunkcjami narządu ruchu ( np. po amputacjach);
 • pacjenci z czasową dysfunkcją ruchową ( po zabiegach operacyjnych).

 

 

Prawidłowe wstawanie z opiekunem. Opiekun towarzyszy podopiecznemu podczas wstawania siadając obok niego.
Dużą grupę pacjentów z deficytami ruchowymi stanowią dzieci z:
 • wadami wrodzonymi (takimi jak wrodzone wady serca, wrodzone wady i choroby
  układu nerwowego np. SMA), wady układu kostnego (np. łamliwość kości);
 •  chorobami rzadkimi (często nie mającymi swoich nazw, w których dominują objawy chorobowe utrudniające funkcjonowanie dziecka min. ograniczenie kontaktu z dzieckiem, problemy w poruszaniu się, zwiększone lub zmniejszone napięcie mięśniowe);
 • wadami genetycznymi (np. Zespół Edwardsa, Zespół Downa);
 • chorobami skutkującymi niedowładami czy też wzmożonym napięciem
  mięśniowym (Mózgowe porażenie dziecięce);
 • problemami wynikającymi z niedotlenienia czy urazu okołoporodowego;
 • chorobą nowotworową;
 • uszkodzeniami po urazach czaszkowo mózgowych czy urazach;
  rdzenia kręgowego w wyniku wypadków;
 • chorobami metabolicznymi (np. Mukopolisacharydoza).

Problemy osób z ograniczoną mobilnością w życiu codziennym

Kolejnym aspektem są problemy, które mogą wystąpić podczas codziennej pielęgnacji i opieki nad osobami z ograniczeniami ruchowymi. Te obejmują upadki – jedną z najczęstszych przyczyn dodatkowych urazów u osób starszych oraz niewłaściwe przenoszenie i przemieszczanie pacjenta, które może prowadzić do dodatkowych schorzeń i urazów zarówno u pacjenta, jak i opiekuna.

Życie codzienne osób z ograniczoną mobilnością jest pełne wyzwań. Ograniczenia te mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak urazy, choroby neurologiczne, wrodzone, starość czy niepełnosprawność. W każdym przypadku mogą one wpływać na zdolność do wykonywania podstawowych czynności, takich jak poruszanie się, jedzenie, ubieranie się czy korzystanie z łazienki.

Natomiast niewłaściwe przenoszenie pacjenta może wynikać zarówno z braku znajomości prawidłowych technik, jak i niewłaściwego używania sprzętu medycznego. W rezultacie błędy te mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak urazy kręgosłupa, przeciążenia mięśniowe, a nawet pęknięcia kości.

W jakim celu opracowaliśmy nasz Poradnik?

Powstaniu Poradnika przyświecał jeden, główny cel: ułatwienie pracy z pacjentem, u którego występują ograniczenia ruchowe.

Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z nim oraz stosowanie prawidłowych technik podnoszenia i przemieszczania chorych. W poradniku omawiamy różne techniki i narzędzia pomocnicze, które mogą ułatwić te procesy. Pokazujemy między innymi jak prawidłowo podnieść pacjenta z łóżka czy jak bezpiecznie przemieścić go na wózek. Omawiamy także korzystanie z różnego rodzaju sprzętu medycznego, takiego jak chodziki, wózki inwalidzkie czy podnośniki.

Na koniec warto zaznaczyć, że prawidłowe przemieszczanie pacjentów z ograniczoną mobilnością jest nie tylko kwestią komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, ale także zdrowia i dobrobytu opiekunów. Dlatego nasz poradnik stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z osobami z ograniczeniami ruchowymi, zarówno profesjonalistów jak i opiekunów nieformalnych.

Zachęcamy Państwa do pobrania Poradnika : https://winncare.pl/poradnik/

Poradnik Winncare – Upadki osób starszych

upadki seniorów

Upadki są jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się osoby starsze i niepełnosprawne. Mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak złamania, siniaki, a nawet zespół po upadkowy. Szacuje się, iż na świecie dochodzi co roku do 37,3 mln upadków. Poradnik Winncare dostarcza niezbędnych informacji na temat tego, jak zapobiegać upadkom, jak prawidłowo reagować, gdy do nich dojdzie, oraz jak minimalizować ich skutki. My natomiast w dzisiejszym artykule skupimy się na:

 • przyczynach upadków;
 • najistotniejszych informacjach na temat norm ręcznego przenoszenia pacjentów;
 • powikłaniach upadków;
 • definicji zespołu poupadkowego;
 • sposobach zapobiegania upadkom.

Pobierz nasz PORADNIK 

Najistotniejsze przyczyny upadków wśród osób starszych

 • Zmniejszenie siły mięśniowej i równowagi – Wraz z wiekiem naturalnie następuje osłabienie siły mięśniowej i równowagi, co zwiększa ryzyko upadku;
 • Problemy ze wzrokiem – Problemy z ostrością widzenia, percepcją głębi lub kontrastu mogą prowadzić do niezauważenia przeszkód lub nierówności terenu;
 • Leki – Niektóre leki, zwłaszcza te na sen, przeciwbólowe czy uspokajające mogą prowadzić do zawrotów głowy, senności czy spowolnienia reakcji;
 • Choroby przewlekłe – Choroby takie jak Parkinsona, Alzheimera czy cukrzyca mogą wpływać na koordynację ruchową i równowagę;
 • Niebezpieczne warunki w domu – Niewłaściwe oświetlenie, luźne dywany, brak poręczy w strategicznych miejscach to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń w domu.

Informacje na temat norm ręcznego przenoszenia pacjentów

Poradnik zawiera szczegółowe informacje na temat norm ręcznego przenoszenia pacjentów. Te normy są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i opiekunom. Niestety, często są one ignorowane lub nieznane, co prowadzi do błędów i potencjalnych urazów. Dlatego Winncare dąży do zmiany tego stanu rzeczy, dostarczając jasnych i zrozumiałych wytycznych.

Normy ręcznego przenoszenia pacjentów to standardy opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i osobom ich przenoszącym. Normy te uwzględniają takie aspekty jak prawidłowe podnoszenie pacjenta, przemieszczanie go z łóżka na wózek inwalidzki czy przenoszenie na szpitalne łoże.

W Polsce są określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Zgodnie z tym przepisem, pracownik może podnosić lub przenosić ręcznie przedmioty o masie nieprzekraczającej dla:

 • kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
 • mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

 

Ręczne przenoszenie pacjentów jest często koniecznością i może prowadzić do szeregu problemów dla opiekuna takich jak przeciążenie mięśni, bóle kręgosłupa czy nawet urazy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie norm ręcznego przenoszenia – dzięki nim możliwe jest uniknięcie tych problemów oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Powikłania upadków

Upadki, szczególnie wśród osób starszych lub z ograniczeniami ruchowymi, mogą prowadzić do poważnych powikłań:

 • złamania szyjki kości udowej ( w 90% jako następstwo upadków);
 • złamania kości ramiennej, kości promieniowej, kręgosłupa, żeber, okolicy nadgarstka;
 • uszkodzenia miednicy;
 • urazy śródczaszkowe, uszkodzenia tkanek miękkich.
podnoszenie pacjenta
Złamanie patologiczne

Należy także podkreślić, że upadek może być dla starszego pacjenta traumatycznym przeżyciem i prowadzić do strachu przed kolejnymi upadkami. To zaś może skutkować unikaniem aktywności, co z kolei prowadzi do osłabienia mięśni i zwiększa ryzyko kolejnych upadków. Poważne urazy po upadku mogą znacznie ograniczyć samodzielność pacjenta. Wiele osób po takim incydencie wymaga pomocy w codziennych czynnościach lub nawet stałego nadzoru.

Czym jest zespół poupadkowy (post-fall syndrom)

Zespół poupadkowy ( Post -fall syndrom ) jest groźnym następstwem upadków seniorów. Szacuje się, iż dotyczy nawet 65 % osób , które upadły. Charakteryzuje się narastaniem lęku przed kolejnym upadkiem i jego konsekwencjami. W następstwie tego seniorzy często rezygnują z codziennych czynności, ograniczają mobilność, wychodzenie z domu, przestają podejmować wcześniejsze aktywności. To z kolei może prowadzić do pogorszenia stanu psychicznego – strachu przed kolejnymi upadkami, obniżenia samooceny czy depresji.

Więcej na temat zespołu poupadkowego we wpisie: https://winncare.pl/akademia/porady/zespol-poupadkowy-przyczyny-objawy-i-leczenie/

Zespół poupadkowy - przyczyny, objawy i leczenie

Jak możemy zapobiegać upadkom?

Ryzyko upadku można zminimalizować, zapewniając osobie starszej przyjazne otoczenie, w którym czuje się bezpiecznie. Przede wszystkim zapobieganie upadkom jest kluczowym elementem opieki nad osobami z ograniczoną mobilnością. Upadki mogą prowadzić do poważnych obrażeń i dalszego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Poniżej przedstawiamy kilka zaleceń, które mogą pomóc w zapobieganiu upadkom:

 • Prawidłowe Przemieszczanie Pacjentów – Opiekunowie powinni znać i stosować prawidłowe techniki podnoszenia i przemieszczania pacjenta. Niewłaściwe przenoszenie może prowadzić do utraty równowagi i upadku zarówno pacjenta jak i opiekuna;
 • Użycie Sprzętu Pomocniczego – Wiele osób z ograniczoną mobilnością korzysta ze sprzętu pomocniczego, takiego jak laski, chodziki czy podnośniki. Ważne jest, aby sprzęt ten był odpowiedni dla pacjenta i był regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń mogących prowadzić do upadków;
 • Bezpieczne Warunki w Domu – Upewnij się, że dom jest bezpieczny dla osoby o ograniczonej mobilności. Usuń luźne dywany, zadbaj o odpowiednie oświetlenie, zainstaluj poręcze tam, gdzie są potrzebne;
 • Aktywność Fizyczna – Regularne ćwiczenia mogą poprawić siłę i równowagę, co może pomóc zapobiec upadkom. Konsultacja z fizjoterapeutą może pomóc w ustaleniu odpowiedniego programu ćwiczeń;
 • Regularne badania lekarskie – są ważne, aby monitorować ogólny stan zdrowia pacjenta i dostosowywać plan opieki w razie potrzeby.

Poradnik Winncare dostarcza szczegółowych informacji na temat tych norm, wskazując na najważniejsze kwestie do zapamiętania. Znajdziemy w nim między innymi informacje na temat prawidłowego podnoszenia pacjenta, technik przemieszczania go czy zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu medycznego.

Jest on dostępny do pobrania za darmo na stronie: https://winncare.pl/poradnik/. Zachęcamy wszystkich opiekunów, zarówno profesjonalnych, jak i nieformalnych, do skorzystania z tego cennego źródła wiedzy.

Opieka nad seniorami w domach pomocy społecznej (DPS)

Liczba osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na początku 2022 r. liczba osób w wieku powyżej 60 lat wyniosła około 9,7 mln, tj. 25,7 % mieszkańców naszego kraju. W czasach, kiedy starzenie się populacji staje się coraz bardziej widoczne, domy pomocy społecznej (DPS) odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie. Stają się one nieodzownym elementem naszej rzeczywistości. Ale czy wiemy, jakie są różne rodzaje tych instytucji i jakie usługi oferują? Pozwólcie, że przybliżymy dzisiaj informacje na temat:

 • czym są domy pomocy społecznej;
 • jakie są ich typy;
 • jakie formy pomocy oferują DPS-y.

Co to właściwie jest dom pomocy społecznej ?

Dom pomocy społecznej to placówka, która zapewnia opiekę nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Misja takiej placówki to zapewnienie bezpiecznego, komfortowego środowiska, które promuje ich niezależność, jednocześnie zapewniając niezbędną opiekę i wsparcie.

Domy pomocy społecznej dla osób starszych

Po pierwsze, wyróżniamy domy pomocy społecznej o charakterze ogólnym. Są to miejsca, które oferują wszechstronną opiekę nad osobami starszymi, niezależnie od ich stanu zdrowia. Znajdują się tu zarówno osoby, które potrzebują stałej opieki medycznej, jak i te, które są w stanie samodzielnie funkcjonować, ale potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach.

Domy pomocy społecznej specjalistyczne, to miejsca, które skupiają się na opiece nad osobami starszymi z określonymi problemami zdrowotnymi, takimi jak demencja czy choroby przewlekłe. W tych domach, opieka jest dostosowana do specyficznych potrzeb mieszkańców, a personel jest specjalnie przeszkolony do pracy z daną grupą pacjentów.

Po trzecie, są domy pomocy społecznej dla osób starszych z niepełnosprawnościami. Te instytucje zapewniają opiekę nad seniorami, którzy mają trudności z poruszaniem się lub wykonują codzienne czynności z powodu niepełnosprawności.

Rozumienie różnorodności domów pomocy społecznej jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego miejsca dla siebie lub swojego bliskiego. Każdy senior ma swoje unikalne potrzeby i wymagania, a naszym zadaniem jest zapewnić, że każdy znajdzie miejsce, które najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Domy pomocy społecznej to nie tylko miejsca dla osób starszych. Mianowicie są to również ośrodki, które świadczą wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie oraz uzależnionych od alkoholu. Ich działalność ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia tych osób i ich rodzin.

Domy pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Domy pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dostarczają wszechstronnej opieki i edukacji, pozwalając im na rozwijanie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Mają na celu promowanie niezależności i aktywności społecznej przez udział w różnorodnych programach i zajęciach.

Domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Kiedy chodzi o dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie, domy pomocy społecznej oferują specjalistyczną opiekę i edukację dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Przykładem mogą być programy terapeutyczne, które pomagają im rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie, domy pomocy społecznej zapewniają nie tylko opiekę medyczną, ale również terapię rehabilitacyjną. Celem jest pomoc w utrzymaniu i poprawie ich zdolności motorycznych, a także wsparcie w codziennych czynnościach.

Domy pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu, domy pomocy społecznej oferują programy odwykowe i wsparcie psychologiczne. Co najważniejsze placówki te pomagają im w walce z uzależnieniem i dążeniu do zdrowego stylu życia.

Ciekawe informacje

Dla przykładu, na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 DPS-ów prowadzonych przez lub na zlecenie m.st. Warszawy, w tym:

 • 7 domów dla osób w podeszłym wieku,
 • 7 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • 4 domy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla dorosłych i dla dzieci),
 • 1 dom dla osób przewlekle chorych psychicznie.

Bezpośrednią pieczę nad tymi placówkami sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR).

Formy pomocy oferowane przez domy pomocy społecznej

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej mogą liczyć na szeroki zakres wsparcia, który jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Są to m.in.:

 1. Opieka Medyczna i Terapeutyczna – obejmuje zarówno regularne wizyty lekarskie, jak i dostęp do specjalistów, takich jak fizjoterapeuci czy logopedzi.
 2. Wsparcie Psychologiczne – np. regularne sesje z psychologiem lub terapeutą, które pomagają mieszkańcom radzić sobie z        emocjonalnymi wyzwaniami.
 3. Edukacja i Rozwój Umiejętności – wiele domów pomocy społecznej oferuje programy edukacyjne i zajęcia rozwijające       umiejętności, które pomagają mieszkańcom rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Może to obejmować naukę podstawowych umiejętności życiowych, takich jak gotowanie czy zarządzanie finansami, jak również wsparcie w dalszej edukacji.
 4. Wsparcie Społeczne – domy pomocy społecznej są również miejscem, gdzie mieszkańcy mogą budować relacje i uczestniczyć w życiu społecznym. Regularne wydarzenia społeczne, grupy wsparcia czy zajęcia grupowe pomagają mieszkańcom utrzymywać zdrowe relacje z innymi.
 5. Wsparcie dla Rodzin – domy pomocy społecznej często oferują wsparcie dla rodzin swoich mieszkańców. To może obejmować doradztwo, edukację na temat specyficznych potrzeb bliskich, a także pomoc w utrzymaniu regularnego kontaktu z bliskimi.

Na koniec należy podkreślić, że każda osoba przebywająca w domu pomocy społecznej jest traktowana indywidualnie, z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb i poziomu niepełnosprawności. Co najważniejsze pracownicy domów pomocy społecznej pracują na rzecz zapewnienia każdemu mieszkańcowi najlepszej możliwej opieki i wsparcia. Zrozumienie typów domów pomocy społecznej jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego miejsca dla siebie lub swojego bliskiego. Każda osoba ma swoje unikalne potrzeby i wymagania. Przede wszystkim należy poszukać takiej placówki, które najlepiej odpowiada jego potrzebom.

 

 

 

https://wsparcie.um.warszawa.pl/domy-pomocy-spolecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/dom-pomocy-spolecznej

https://mopr.lublin.eu/poradnik/pomoc-specjalistyczna/domy-pomocy-spolecznej?highlight=WyJkcHMiXQ==

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

https://pixabay.com/pl/illustrations/seniorzy-opieki-dla-os%C3%B3b-starszych-1505944/

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pielegniarka-opiekujaca-sie-starsza-osoba_38674344.htm#&position=15&from_view=collections&uuid=aa416c52-97cb-4f33-aaae-37f4b37e5106

Depresja u seniorów: jak rozpoznać i leczyć

Depresja u seniorów to poważny problem, który często jest niedoceniany i nierozpoznany. Wiele osób starszych cierpi w ciszy, nieświadomych, że ich uczucia smutku i bezradności są objawami choroby, która może być skutecznie leczona. Wiele osób starszych cierpi na depresję po prostu nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego ważne jest, aby seniorzy, ich rodziny i opiekunowie byli świadomi objawów depresji i wiedzieli, do kogo się zwrócić o pomoc. Przybliżymy dzisiaj informacje na temat:

 • schorzenia jakim jest depresja;
 • objawów depresji;
 • skutków depresji;
 • sposobów jej leczenia.

Czym właściwie jest depresja?

Depresja jest poważnym schorzeniem psychicznym, które wpływa na sposób, w jaki osoba czuje, myśli i radzi sobie z codziennymi czynnościami. Jest to stan, który prowadzi do utrzymującego się uczucia smutku, beznadziejności i braku zainteresowania lub przyjemności z normalnych aktywności.

Ważnym aspektem jest fakt, że depresja wpływa nie tylko na emocje i zachowanie, ale także może prowadzić do różnych fizycznych objawów. Istotnie osoby cierpiące na depresję mogą doświadczać problemów ze snem, zmiany apetytu, bólu fizycznego i problemów z koncentracją.

Objawy depresji

Depresja u osób w podeszłym wieku jest poważnym problemem zdrowotnym, który często jest niedoceniany lub nierozpoznany. Objawy depresji mogą się różnić w zależności od osoby, ale niektóre z najczęstszych objawów to:

1. Poczucie smutku, beznadziejności lub rozpaczy, które trwa dłużej niż kilka tygodni.
2. Utrata zainteresowania lub przyjemności z normalnych aktywności.
3. Zmiany w apetycie lub wadze.
4. Problemy ze snem, takie jak bezsenność lub nadmierne śnienie.
5. Utrata energii lub ciągłe uczucie zmęczenia.
6. Trudności z koncentracją czy podejmowaniem decyzji, zapominanie.
7. Uczucie bezwartościowości czy winy.
8. Myśli samobójcze lub próby samobójcze.

Skutki depresji

Przede wszystkim depresja jest jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowia psychicznego na świecie. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja dotyka ponad 264 miliony osób na świecie. Szacuje się, że depresję doświadcza 3,8% populacji, w tym 5,7% dorosłych w wieku powyżej 60 lat. W rezultacie depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób.

Dane NFZ wskazują, że świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji miało udzielone w 2021 r. 682 tys. pacjentów i świadczenia najczęściej udzielano osobom w wieku 55-64 lata.

Skutki depresji u osób w podeszłym wieku mogą być poważne i obejmują pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, problemy z pamięcią i koncentracją, a także izolację społeczną. Skutki depresji są wielorakie i obejmują zarówno fizyczne, jak i psychiczne konsekwencje. Na poziomie osobistym, depresja może prowadzić do trudności w funkcjonowaniu codziennym a także problemów w relacjach interpersonalnych. Na koniec – w skrajnych przypadkach, depresja może prowadzić do myśli samobójczych lub prób samobójczych.

Statystyki dotyczące samobójstw w Polsce udostępnia Komenda Główna Policji. W 2022 roku odnotowano 14 520 zamachów samobójczych, z czego 2337 to osoby po 60-tym roku życia.

Sposoby walki z depresją

Jednak istnieją skuteczne sposoby walki z depresją u osób starszych:

1. Terapia: Psychoterapia, zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna, jest skutecznym sposobem leczenia depresji. Pomoże ona osobie starszej zrozumieć swoje uczucia i nauczyć się radzić sobie ze stresem.

2. Leki: Leki przeciwdepresyjne mogą być skuteczne w leczeniu depresji u osób starszych, ale muszą być przepisywane i monitorowane przez lekarza.

3. Zdrowy styl życia: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, unikanie alkoholu i nikotyny oraz dostateczny sen mogą pomóc w walce z depresją.

4. Wsparcie społeczne: Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół czy grup wsparcia może pomóc osobie starszej radzić sobie z depresją.

Pomoc jest dostępna a depresja jest chorobą, którą można skutecznie leczyć. Niewątpliwie pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym, który może przeprowadzić ocenę stanu zdrowia psychicznego i skierować do odpowiedniego specjalisty, jeśli to konieczne. Może to być psychiatra, psycholog, terapeuta lub doradca ds. zdrowia psychicznego.

Podsumowując depresja u seniorów jest poważnym problemem, ale z odpowiednią pomocą i wsparciem, seniorzy mogą wrócić do pełni zdrowia i cieszyć się swoim życiem. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a depresja nie jest normalnym skutkiem starzenia.

Gdzie szukać pomocy:

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-depresja

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/smutny-starszy-mezczyzna-w-domu_26191948.htm#query=senior%20depresja&position=7&from_view=search&track=ais&uuid=6289df8f-d1d2-4ba9-b820-fb01e95e3f8d

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/mezczyzna-osoba-lozko-sypialnia-8860195/

Ergo Trainer w Klinice Rehabilitacyjnej Międzylesie Orpea

Artykuł reklamowy

W dzisiejszym artykule przedstawiamy ofertę i usługi Kliniki Rehabilitacyjnej Międzylesie ORPEA Polska, która jako lider w dziedzinie stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje nowoczesne domy opieki i kliniki rehabilitacyjne dla seniorów i pacjentów wymagających wsparcia w powrocie do zdrowia. Szczególną uwagę poświęcamy:

 • innowacyjnemu urządzeniu Ergo Trainer, które wspiera proces rehabilitacji ruchowej w Klinice, szczególnie u osób z ograniczoną mobilnością;
 • opisujemy pozytywne efekty stosowania Ergo Trainera i jego bezpieczeństwo;
 • wyjątkowe podejście do terapii indywidualnej w Klinice, które przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów.

Klinika Rehabilitacyjna Międzylesie

ORPEA Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje ponad 1000 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką CLINEA). Domy i kliniki są zlokalizowane na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living) oraz Centrum Alzheimera.

W domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. ORPEA Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Ergo Trainer – sprzęt do rehabilitacji chodu dla osób z różnymi schorzeniami

To wyjątkowe urządzenie rehabilitacyjne do ćwiczeń w odciążeniu zaprojektowane zostało we współpracy z Centrum Rehabilitacji i Neurologii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Zapewnia pacjentom niepowtarzalny, indywidualny proces powrotu do sprawności oraz poprawia funkcje motoryczne osób z ograniczoną mobilnością. Daje także poczucie bezpieczeństwa (u chorego znika strach przed upadkiem). Dzięki temu regularny trening skutkuje o wiele lepszymi efektami niż w przypadku klasycznej sesji fizjoterapeutycznej.

Trening z Ergo Trainerem może odbywać się w jednej z dwóch dedykowanych podwieszek: Walking lub w spodenkach Levitate. Urządzenie nadaje się do samodzielnego treningu w odciążeniu lub z użyciem bieżni, orbitreku, roweru stacjonarnego lub sprzętu kardio typu stairmaster.

Jakie usługi świadczy Klinika?

Klinika Rehabilitacyjna Międzylesie realizuje usługi w sposób kompleksowy oraz ciągły. Warto podkreślić, że Klinika dostosowała ofertę do potrzeb każdego pacjenta wymagającego usprawniania na każdym etapie powrotu do sprawności. Począwszy od wypisu ze szpitala leczącego ostrą fazę choroby, poprzez pobyty stacjonarne w szpitalu, rehabilitację hybrydową łączącą pobyt w Klinice z usprawnianiem w domu. Zapewnia rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych dla osób, które nie wymagają już całodobowej opieki medycznej oraz rehabilitację w domu pacjenta.

Ergo Trainer w Klinice Rehabilitacyjnej Międzylesie Orpea

Rozpoczęcie użytkowania: sierpień 2021.

Metoda finansowania: środki własne.

Ergo Trainer to przełomowe urządzenie w Klinice, które od sierpnia 2021 roku wspomaga pacjentów oddziału neurologicznego w procesie pionizacji i rehabilitacji chodu. Jest to szczególnie ważne dla osób po amputacjach, schorzeniach układu kostnego, problemach neurologicznych oraz urazach. Ze względu na fakt, że Ergo Trainer jest wykorzystywany do aktywnej pionizacji, nauki chodu oraz w połączeniu z innymi urządzeniami, umożliwia wszechstronne i efektywne ćwiczenia.

 

Przypadki pacjentów rehabilitowanych z Ergo Trainer to przede wszystkim osoby:

 1. po udarach,
 2. po urazach kręgosłupa z deficytami neurologicznymi,
 3. po urazach mózgowo-czaszkowych,
 4. po operacjach wycięcia naczyniaków z rdzenia kręgowego,
 5. po usunięciu oponiaka.

Personel korzystający z Ergo Trainer: fizjoterapeuci.

Czynności w jakich jest wykorzystywany Ergo Trainer

Klinika wykorzystuje urządzenie przede wszystkim do aktywnej pionizacji tj. wstawania i siadania, rehabilitacji ruchowej, nauki chodu. Ćwiczenia na Ergo Trainerze łączone są z innymi urządzeniami np. z bieżnią, ze stepperem, z rzucaniem piłką, z wchodzeniem po schodkach, z chodzeniem do boku przy poręczach.

Opinia personelu i podopiecznych

Opinie podopiecznych są jednoznaczne – Ergo Trainer znacząco przyspiesza proces rehabilitacji. Przede wszystkim pacjenci cenią sobie możliwość dłuższego i bardziej intensywnego ćwiczenia z odciążeniem, co przekłada się na szybsze postępy. Ważnym aspektem jest fakt, co podkreślają z kolei terapeuci, że praca z Ergo Trainerem jest mniej obciążająca i pozwala na skupienie się na precyzyjnym ruchu.  Zwiększa się dzięki temu efektywność terapii. A bezpieczeństwo pacjentów i możliwość skupienia się na selektywnych i precyzyjnych ruchach to kluczowe zalety, które przyczyniają się do sukcesu rehabilitacyjnego w Klinice.

Podsumowując pacjenci często wyrażają swoje zadowolenie z postępów w leczeniu, odczuwając poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Personel medyczny potwierdza niezawodność urządzenia oraz jego znaczący wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.

Bezpieczne urządzenie do rehabilitacji w odciążeniu

W ciągu dwóch lat użytkowania Ergo Trainera w Klinice, personel nie odnotował żadnych awarii urządzenia. Pasy i uprzęże, zaprojektowane z myślą o komforcie, nie wywołują skarg pacjentów na dyskomfort czy ucisk. Dzięki temu, że ergonomia ruchu jest zachowana, efektywność terapii jest dużo większa. Praca z Ergo Trainerem znacząco odciąża terapeutów. Są oni mniej zmęczeni fizycznie, co pozwala im skupić się na jakości i precyzji wykonywanych ćwiczeń.

Dzięki bezpieczeństwu, jakie zapewnia urządzenie, terapeuci mogą skoncentrować się na aktywnej pionizacji pacjentów, bez obawy o ich upadek. To pozwala na bardziej selektywne i precyzyjne opracowywanie ruchów, szczególnie w obrębie kończyn dolnych. Dzięki temu terapeuci mogą skupić się na pracy nad ruchomością stawu skokowego czy kolanowego. W rezultacie wszystko to przekłada się to na większą efektywność procesu terapeutycznego.

Ergo Trainer ułatwia planowanie i realizację indywidualnie dostosowanego procesu terapeutycznego,. Wiele zależy od kreatywności i zaangażowania terapeuty, który ma swój unikalny pomysł na proces leczenia każdego pacjenta. To podejście jest kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników rehabilitacji.

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wyrób medyczny: Ergo Trainer

Producent: Winncare Nordic ApS

Podmiot zlecający reklamę: Winncare Polska sp. z o.o.

Dbamy o zdrowie seniorów w okresie zimowym

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla osób w każdym wieku, ale dla seniorów ma ona szczególne znaczenie. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia, poprawie samopoczucia, a nawet w zwalczaniu objawów wielu chorób przewlekłych. Dlatego warto zastanowić się, jak możemy pomóc naszym seniorom utrzymać dobre zdrowie i aktywność fizyczną nawet podczas zimowych miesięcy. W dzisiejszym artykule podpowiemy:

 • jak zadbać o zdrowie seniorów w okresie zimowym;
 • jakie są zalety ćwiczeń w okresie zimowym;
 • jakie są przykładowe aktywności polecane seniorom zimą;
 • jak ważna jest o tej porze roku zdrowa dieta osób starszych.

Zalety aktywności fizycznej seniorów zimą

Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów zdrowego stylu życia, który może pomóc w zapobieganiu wielu chorobom. Dla seniorów, regularne ćwiczenia mogą mieć szczególne znaczenie. Zdrowe serce to podstawa dobrego samopoczucia i dlatego ważne jest, aby dbać o jego kondycję. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w zapobieganiu chorobom serca, takim jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Aktywność fizyczna ma także pozytywny wpływ na nasz układ kostny. Dla seniorów, którzy są narażeni na osteoporozę, regularne ćwiczenia mogą pomóc w utrzymaniu zdrowych kości i zapobiegać złamaniom.

Nie można zapominać również o wpływie aktywności fizycznej na naszą psychikę. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w walce ze stresem, depresją czy lękiem, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.

Pomysły na ciekawe aktywności dla seniorów

Dla seniorów polecane są różnego rodzaju aktywności fizyczne – od tych łagodnych po bardziej intensywne.

Jednym z najbardziej polecanych rodzajów aktywności dla seniorów to spacer. To doskonałe ćwiczenie dla osób w każdym wieku – wzmacnia serce, poprawia kondycję i wspomaga układ krążenia. Należy oczywiście pamiętać o odpowiednim ubiorze. Zimą świetnie sprawdzi się odzież termiczna i wiatroszczelna.

Joga i tai chi to kolejne propozycje dla seniorów. Te dyscypliny łączą w sobie ćwiczenia fizyczne z relaksacją, co ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nordic Walking i pływanie to dwa fantastyczne sposoby na utrzymanie aktywności fizycznej dla seniorów, nawet podczas zimowych miesięcy. Te formy ćwiczeń oferują wiele korzyści zdrowotnych, a jednocześnie są łatwe do wykonania i bezpieczne dla osób w każdym wieku.

 

Nordic Walking, znane również jako nordyckie chodzenie z kijkami, jest szczególnie popularne wśród seniorów. Kijki zapewniają dodatkową stabilność, co minimalizuje ryzyko upadków na śliskim terenie. Również ruchy wykonywane podczas Nordic Walking angażują całe ciało, co pomaga w utrzymaniu sprawności fizycznej oraz poprawia wydolność serca i płuc.

Pływanie zimą to kolejna doskonała propozycja dla seniorów. Większość miast oferuje kryte baseny, które pozwalają na kontynuowanie treningów przez cały rok. Pływanie jest bezpiecznym i niskoobciążeniowym ćwiczeniem, które jest idealne dla osób starszych. Wykonywanie ruchów w wodzie pomaga poprawić siłę mięśni, elastyczność oraz koordynację ruchową, a także przynosi ulgę w bólach stawowych.

Niezależnie od wybranej formy aktywności, najważniejsze jest to, aby dostosować intensywność ćwiczeń do swojego zdrowia i kondycji fizycznej. Warto skonsultować plan treningowy z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby upewnić się, że jest on bezpieczny i odpowiedni dla naszych potrzeb. Regularna aktywność fizyczna, nawet w chłodniejszych miesiącach, może przynieść wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia seniorów.

Zdrowa dieta – klucz do dobrego samopoczucia w każdym wieku

Zdrowa dieta to klucz do dobrego samopoczucia w każdym wieku, a szczególnie dla seniorów. Zimą, kiedy nasz organizm jest narażony na infekcje i osłabienie, warto zwrócić szczególną uwagę na to, co jemy.

W okresie zimowym, kiedy dostęp do świeżych owoców i warzyw jest ograniczony, warto sięgnąć po te dostępne sezonowo. Warzywa korzeniowe takie jak buraki, marchew czy seler są bogate w witaminy i minerały niezbędne do utrzymania zdrowia. Kapusta, również dostępna zimą, jest źródłem witaminy C oraz błonnika. Owoce takie jak jabłka czy gruszki to doskonałe źródło antyoksydantów i błonnika. Możemy je spożywać na surowo lub w postaci kompotów i deserów.

Zdrowa dieta seniora zimą powinna także zawierać odpowiednią ilość białka. Jego źródła to mięso, ryby, jaja czy nabiał. Białko jest niezbędne do regeneracji mięśni i utrzymania masy mięśniowej. Nie zapominajmy również o zdrowych tłuszczach – takich jak te zawarte w olejach roślinnych, awokado czy orzechach. Tłuszcze są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i dostarczają nam energii na długie zimowe dni.

Warto także pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Pomimo niższych temperatur, nasz organizm nadal potrzebuje płynów. Możemy dostarczyć mu je poprzez picie wody, herbaty czy spożywanie zup.

Zdrowa dieta seniora zimą to także ograniczenie soli i cukru, które w nadmiarze mogą przyczynić się do rozwoju wielu chorób. Zamiast soli można używać ziół i przypraw, a cukier zastąpić miodem lub suszonymi owocami. Pamiętajmy, że zdrowe odżywianie to klucz do dobrego samopoczucia i zdrowia. Warto dbać o to, co jemy nie tylko zimą, ale przez cały rok.

W zimowe miesiące bardzo ważne jest noszenie odpowiednich ubrań, które zapewnią komfort termiczny. Warstwy termiczne, wiatroszczelne ubrania i odpowiednie obuwie to podstawa. Nie zapominajmy też o czapce oraz rękawiczkach, które chronią przed utratą ciepła.

Zima to czas, kiedy możemy skupić się na sobie i swoim zdrowiu. Czy nie warto zatem wykorzystać tego czasu na poprawę swojej kondycji i samopoczucia? Pamiętajmy, że zdrowie to najcenniejszy skarb, jaki posiadamy. A może to właśnie zima jest idealnym momentem, aby zacząć dbać o siebie jeszcze bardziej?

 

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/portret-usmiechnietego-starszego-mezczyzny-zima-podczas-sniegu_78607914.htm#page=3&query=senior%20zim%C4%85&position=49&from_view=search&track=ais&uuid=dd72b442-705b-4f3f-b990-b86ab27e35d5

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kolorowe-marchewki_7499338.htm#query=warzywa%20korzeniowe&position=0&from_view=search&track=ais&uuid=7c80ea9f-c586-431f-8016-dae30e5372cd

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/przeziebienie-snieg-osoba-kobieta-6874413/

Materace zmiennociśnieniowe w profilaktyce odleżyn

Prawidłowo dobrany materac zmiennociśnieniowy przynosi wiele korzyści chorej osobie. Wpływa pozytywnie na krążenie krwi, dotlenienie tkanek oraz redukuje stały nacisk na tkanki. W rezultacie zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn i martwicy tkanek.

Materac zmiennociśnieniowy elementem wdrożonego leczenia

Przede wszystkim należy pamiętać, że materac przeciwodleżynowy sam w sobie nie jest lekarstwem, tylko elementem wdrożonego leczenia. Pacjent wciąż wymaga opieki i częstych zmian pozycji. Pamiętajmy aby dbać o prawidłową pielęgnację skóry, chronić ją przed maceracją oraz obserwować jej stan. Jeśli podopieczny nie trzyma moczu, należy regularnie zmieniać podkład lub prześcieradło.

Im mniej warstw znajduje się między materacem przeciwodleżynowym a pacjentem, tym terapia będzie przynosiła lepsze rezultaty. Dlatego nie należy podkładać dodatkowych poduszek i ręczników. Pacjent powinien mieć na sobie przewiewną, bawełnianą odzież bez szwów w miejscach podparcia (np. głowa, plecy, pięty, łokcie). W przypadku niepokojących objawów, tj. zmian skórnych, gorączki należy skontaktować się z pielęgniarką lub lekarzem prowadzącym.

Funkcja CRP

Wszystkie materace tego typu firmy Winncare posiadają pompę z systemem automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania dostosowanego do masy ciała pacjenta. Posiadają wbudowany alarm dźwiękowy i wizualny oraz zawór bezpieczeństwa CPR. CPR to funkcja szybkiego spuszczenia powietrza w sytuacji, kiedy niezbędne jest przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Naprzemienna zmiana ciśnienia powietrza w komorach materaca zmieniając nacisk na poszczególne partie ciała, odciąża je. Powierzchnia materaca ulega ciągłym zmianom przez co  minimalizuje ryzyko powstawania odleżyn oraz działa korzystnie w niwelowaniu już istniejących.

                      Zawór CPR pozwala na wypuszczenie powietrza z materaca (5-15 s) w celu resuscytacji pacjenta.

 

Tryby pracy materacy zmiennociśnieniowych

Większość nowoczesnych materacy pracuje w min. dwóch trybach: dynamicznym i statycznym. Tryb dynamiczny polega na naprzemiennym napełnianiu jednej z dwóch komór. Długość cyklu zależy od modelu i ustawienia, jednak zazwyczaj trwa około 5-10 minut. Dwa modele materacy przeciwodleżynowych Winncare posiadają także tryb terapeutyczny/pielęgnacyjny (nursing). Materac jest tak napompowany, aby zapewnić stabilne ułożenie podopiecznego, np. w trakcie czynności pielęgnacyjnych. Ta funkcja wyłącza się automatycznie po 30 minutach.

Tryb statyczny niskociśnieniowy należy stosować w przypadku pacjentów wymagających unieruchomienia, np. z powodu urazów neurologicznych lub złamania. Takie ułożenie pozwala na redukcję bólu wtórnego (pojawiającego się przy zmianie pozycji) oraz zamianę na materac statyczny.

 

Materace zmiennociśnieniowe Winncare:

 • Axtair One® Plus – zalecamy go do leczenia odleżyn 1-2 stopnia oraz w ich zapobieganiu u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku, którzy przebywają w łóżku przez więcej niż 15 godzin dziennie. Materac posiada 18 niezależnych komór z poliuretanu, które można swobodnie wyciągać. Pompa pracuje w 1 trybie dynamicznym (naprzemiennym).
 • Axtair Automorpho® Plus – wspomaga leczenie istniejących odleżyn w stopniu 1-4 oraz działa profilaktycznie u pacjentów o ryzyku średnim do wysokiego. Podobnie jak w Axtair One Plus, ten model także posiada 18 niezależnych komór. Wezgłowie posiada wygodną poduszkę przykrywającą dwie statyczne komory. Budowa materaca pozwala na wypuszczenie powietrza z 4 komór pod stopami, odciążając pięty. Pompa pracuje w 3 trybach: dynamicznym, statycznym, terapeutycznym/pielęgnacyjnym.
 • Axtair Automorpho® Axensor – wspomaga profilaktykę i leczenie odleżyn 1-4 stopnia. Najbardziej zaawansowany technologicznie materac przeciwodleżynowy Winncare. Używając aplikacji Axensor® Connect,  wygenerujesz raport z historią użycia materaca. Model jest dostępny w dwóch wariantach: dla osób wstających, które leżą ponad 15 godzin na dobę oraz dla osób leżących o słabej kondycji ogólnej. Podobnie jak w Axtair Automorpho Plus istnieje możliwość wypuszczenia powietrza z 4 komór pod stopami. Pompa pracuje w 3 trybach: dynamicznym, statycznym, terapeutycznym/pielęgnacyjnym.

 

 

                                                                        Najbardziej zaawansowany technologicznie materac AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®

Więcej o profilaktyce odleżyn przeczytasz we wpisie https://winncare.pl/akademia/opieka/profilaktyka-odlezyn-jak-poprawic-jakosc-zycia-pacjentow-dlugotrwale-unieruchomionych-2/

Osobom, które nie mogą poruszać się ani zmieniać pozycji zaleca się stosowanie materacy zmiennociśnieniowych. Przyniesie to wiele korzyści, wpłynie pozytywnie na krążenie krwi, dotlenienie tkanek oraz zredukuje stały nacisk na tkanki. W rezultacie zmniejszy się ryzyko powstania trudnych do leczenia odleżyn.  Pamiętaj, że materac przeciwodleżynowy znajduje się na liście środków refundowanych przez NFZ, a na sprzęty rehabilitacyjne i wyroby medyczne możesz otrzymać nawet 95% dofinansowania z PFRON.

 

Produkt: Materac zmiennociśnieniowy Axtair Automorpho Axensor

Producent: Winncare France www.winncare.fr

Podmiot zlecający reklamę: Winncare Polska Sp. z o.o.

Winncare Polska – lider w dziedzinie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak znaleźć idealne rozwiązanie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które zapewni im komfort i bezpieczeństwo zarówno w domu, jak i w szpitalach czy placówkach opiekuńczych? Odpowiedzią na to pytanie jest Winncare Polska.

Winncare Polska to firma, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości sprzętu medycznego, który jest nie tylko funkcjonalny, ale przede wszystkim bezpieczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjentów. Nasze produkty są doceniane nie tylko przez pacjentów, ale również przez opiekunów medycznych. Wszyscy opiekunowie zauważają znaczącą poprawę w komforcie i bezpieczeństwie swoich podopiecznych.

Firma została utworzona w Danii pod nazwą Ergolet w latach 70-tych. W 2008 r. została powołana Spółka polska pod nazwą Ergolet Polska sp. z o. o.  Była odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję produktów marki ERGOLET do duńskiej spółki Ergolet. Dystrybuowała ona wyroby na rynki Europy Zachodniej, Skandynawii i Australii. Pierwsza sprzedaż systemu sufitowego Luna w naszym kraju nastąpiła w kwietniu 2014 r. W kwietniu 2018 Ergolet Polska stała się częścią francuskiej grupy Winncare co w efekcie znaczenie poszerzyło wachlarz oferowanych produktów.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres produktów, które są niezbędne w codziennej opiece nad osobami z ograniczeniami ruchowymi. Wśród nich znajdują się między innymi systemy podsufitowe, które są niezwykle pomocne w przemieszczaniu pacjentów.

Dariusz Olipra, kierownik działu sprzedaży Winncare Polska: „Najczęściej spotykamy się z pozytywnymi reakcjami zarówno pacjenta, jak i opiekuna. Wtedy montaż systemu podsufitowego w następnych pomieszczeniach jest kwestią czasu.”

 

Winncare Polska to firma, która od lat wprowadza innowacje w dziedzinie opieki medycznej. Nasza historia to ciągły rozwój i dążenie do doskonałości, które zaowocowało wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Gazele Biznesu

Jednym z naszych najbardziej znaczących osiągnięć jest otrzymanie w 2022 roku prestiżowej nagrody Gazele Biznesu. To wyróżnienie przyznawane jest najdynamiczniej rozwijającym się firmom, które dzięki swojej elastyczności i zdolności do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych, są w stanie osiągnąć sukces niezależnie od sytuacji gospodarczej. Dla nas, nagroda Gazele Biznesu to potwierdzenie, że nasze wysiłki w zakresie rozwijania firmy przynoszą oczekiwane rezultaty.

Polska Nagroda Innowacyjności

Kolejnym wyrazem uznania dla naszej działalności jest Polska Nagroda Innowacyjności. Ta nagroda przyznawana jest firmom, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania mające realny wpływ na poprawę jakości życia ludzi. W Winncare Polska staramy się stale poszerzać naszą ofertę o nowe produkty i usługi, które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby naszych klientów.

Działania społeczne

W Winncare Polska wspieramy zarówno lokalną społeczność, jak i dołączamy się do ogólnopolskich akcji charytatywnych. W każdym roku wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nie tylko jako firma ale także pracownicy jako wolontariusze przy zbiórkach. Nasz zespół z ogromnym zaangażowaniem i wielkim sercem wspiera świąteczną akcję Szlachetna Paczka oraz List do Mikołaja z DPS. Winncare Polska jest sponsorem dziecięcej drużyny piłkarskiej w Lubsku oraz dorosłej w Jasieniu.

Nasza historia to jednak nie tylko nagrody i wyróżnienia. To przede wszystkim ciężka praca, determinacja i nieustająca chęć doskonalenia się. Od początku istnienia firmy, naszym celem było dostarczanie najwyższej jakości sprzętu medycznego, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nagrody i wyróżnienia, które otrzymaliśmy oraz to, że zawsze stawiamy na bezpieczeństwo i komfort pacjentów zaowocowało tym, że zyskaliśmy zaufanie zarówno pacjentów, jak i opiekunów medycznych. Podsumowując, Winncare Polska to firma, która stawia na pierwszym miejscu potrzeby pacjenta. Nasze produkty są wynikiem ciągłych badań i innowacji. Nasi specjaliści są zawsze gotowi, aby pomóc Ci w wyborze najlepszego rozwiązania. Zaufaj nam – jesteśmy Twoim partnerem w opiece nad osobami z ograniczoną mobilnością.

Kampania „Wygrajmy dostępność”

„Wygrajmy dostępność” – pod takim hasłem Polska Federacja Szpitali, we współpracy z Fundacją Avalon, Fundacją Kulawa Warszawa, Zaniczką – Renatą Orłowską oraz firmą Winncare Polska Sp. z o.o., uruchamiają kampanię mającą na celu poprawę dostępności szpitali dla osób niepełnosprawnych.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, w jakim stopniu dostępne są nasze szpitale dla osób niepełnosprawnych?

To pytanie, które zasługuje na głębszą refleksję, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.

W Polsce, gdzie szpitale są kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej, dostępność do tych instytucji dla osób niepełnosprawnych jest kwestią o zasadniczym znaczeniu. Szpital to miejsce, które oprócz wysokiej jakości świadczeń oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa, powinno być dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich fizycznych ograniczeń.

Wyzwania stojące przed osobami z ograniczeniami ruchowymi

Niestety, rzeczywistość jest często inna. Wiele szpitali nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, co utrudnia im dostęp do niezbędnej opieki medycznej. Brak odpowiednich udogodnień, takich jak windy dla wózków inwalidzkich, łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych czy dostęp do informacji w formie dostępnej dla osób niewidomych czy niedosłyszących. To tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się mierzyć osoby niepełnosprawne.

Kampania „Wygrajmy dostępność” to inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem niedostatecznej dostępności polskich szpitali dla osób niepełnosprawnych. Organizacje i firmy zaangażowane w ten projekt dążą do rzeczywistego wpływu na poprawę sytuacji w tej dziedzinie.

Cel kampanii

Kluczowym elementem kampanii jest edukacja – zrozumienie, jakie trudności napotykają osoby niepełnosprawne próbujące korzystać z placówek medycznych i jak możemy pomóc w ich eliminacji. Kampania ma również na celu promocję dobrych praktyk i pokazanie, że zmiana jest możliwa.

Kampania Wygrajmy dostępność to nie tylko działania mające na celu poprawę infrastruktury. To przede wszystkim budowanie świadomości i empatii. To walka o to, aby każda osoba niepełnosprawna mogła korzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, jak każdy inny pacjent.

ANKIETA

Zapraszamy pracowników szpitali do ogólnopolskiego badania dostępności szpitali dla osób z ograniczoną mobilnością.

🔷LINK DO ANKIETY🔷
🌐https://www.interankiety.pl/f/BAB21gMA

Pamiętajmy, że razem możemy osiągnąć więcej!

Podsumowując Wygrajmy dostępność to pytanie do nas wszystkich – społeczeństwa, personelu medycznego, decydentów. Pamiętajmy, że dostępność to nie luksus, ale prawo każdego człowieka.