Formy wsparcia seniorów – przewodnik po dostępnych opcjach

Opieka nad osobami starszymi jest kluczowym elementem społeczeństwa, a w Polsce dostępne są różne formy wsparcia dla seniorów. Te formy opieki mają na celu zapewnić bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie osób starszych. Umożliwić im aktywne i satysfakcjonujące życie. Znalezienie odpowiednich źródeł finansowania na leki może stanowić dla nich wyzwanie.  Dlatego prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże w nawigacji po dostępnych opcjach. W dzisiejszym artykule podpowiemy:

 • na jakich stronach internetowych warto szukać informacji na temat wsparcia osób starszych;
 • gdzie szukać informacji na temat produktów refundowanych;
 • jakie są dostępne formy opieki nad osobami starszymi.

Źródła informacji na temat wsparcia w codziennej opiece

Na początek przygotowaliśmy listę stron, które mogą okazać się pomocne w organizowaniu wsparcia oraz w codziennej opiece nad osobą starszą niesamodzielną. Należą do nich:

 • Senior.gov.pl. To rządowy portal, publikujący bieżące informacje o działających programach dla seniorów, projektach związanych z aktywizacją osób starszych czy oferujących im różne formy wsparcia. Warto śledzić aktualizacje na tym portalu, by orientować się, jakie programy działają obecnie i w których z nich można wziąć udział, by uzyskać wsparcie.
 • Portal Ministerstwa Zdrowia. Strona MZ to źródło wiedzy w zakresie dostępnych form wsparcia. W zakładce Usługi dla obywatela znajdują się informacje o dofinansowaniu m.in. do protez, wózka inwalidzkiego, turnusu rehabilitacyjnego, o refundacjach leków, a także – o programach wsparcia w ramach likwidowania barier technicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Strona Narodowego Funduszu Zdrowia. W zakładce Dla pacjenta znajdują się informacje o programach profilaktycznych, świadczeniach zdrowotnych oraz zasadach leczenia uzdrowiskowego. Co istotne, na portalu NFZ można także znaleźć listę organizacji pacjentów, oferujące wsparcie psychologiczne oraz merytoryczne, dotyczące konkretnego schorzenia. Na liście znajdują się, m.in. organizacje pacjentów chorób gastrycznych, urologicznych, diabetologicznych, onkologicznych, etc.

Lista produktów refundowanych

W świecie opieki zdrowotnej, lista produktów refundowanych to kluczowy element systemu zdrowia. Pomaga on pacjentom w dostępie do niezbędnych leków i środków medycznych. Ale co dokładnie oznacza ten termin i jakie korzyści przynosi pacjentom?

Lista produktów refundowanych to wykaz leków i środków medycznych, które są częściowo lub całkowicie pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) lub inne systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Oznacza to, że pacjenci płacą za te produkty mniej niż ich rzeczywista cena rynkowa.

Lista jest aktualizowana co miesiąc przez Ministerstwo Zdrowia. Aktualizacje mogą obejmować dodanie nowych leków, usunięcie innych lub zmianę poziomu dofinansowania. Wszystkie te zmiany mają na celu zapewnienie pacjentom najbardziej skutecznych i opłacalnych opcji leczenia.

Recepta na produkt refundowany

Aby skorzystać z listy produktów refundowanych, pacjenci muszą mieć receptę od lekarza na jeden z leków lub środków medycznych znajdujących się na liście. Następnie muszą udać się do apteki, która akceptuje program refundacji. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi, że nie wszystkie leki są dostępne w każdej aptece. Dlatego zawsze warto sprawdzić dostępność leku przed udaniem się do apteki.

Formy opieki dostępne w Polsce

Usługi świadczone przez pielęgniarkę lub fachowego opiekuna

Zatrudnienie pielęgniarki to zdecydowanie kosztowna opcja. Niewątpliwie oferuje osobie starszej profesjonalną opiekę i specjalistyczne wsparcie również w nagłych wypadkach. Pielęgniarka nie ma uprawnień lekarza, ale może wykonywać niektóre zabiegi medyczne, takie jak wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków, podawanie leków.

Zatrudnienie fachowej opiekunki, która posiada doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Może ona sprawować opiekę przez kilka godzin dziennie lub całodobowo. Opiekunka osób starszych nie ma takich samych uprawnień co pielęgniarka. W rezultacie nie może dawkować leków czy wykonywać żadnych medycznych zabiegów. Wie jednak, jak odpowiednio zaopiekować się seniorem, borykającym się ze schorzeniami i trudnościami w poruszaniu się. Wie, jak go aktywizować oraz jak organizować czas, posiłki i zajęcia, by pomagać podopiecznemu zachować zdrowie na dłużej.

Wizyty pielęgniarki rodzinnej

Pielęgniarka rodzinna (środowiskowa) to osoba, która jest profesjonalnie przygotowana do prowadzenia czynności opiekuńczych. Oznacza to, że ukończyła kurs lub studia z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego i posiada odpowiednie doświadczenie. Może ona świadczyć opiekę pielęgnacyjną, diagnostyczną, leczniczą oraz rehabilitacyjną. Pielęgniarka rodzinna podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co oznacza, że jej opieka jest darmowa. Prawo do skorzystania z takiej formy wsparcia mają osoby niesamodzielnie lub obłożnie chore, wymagające wykonywania specjalistycznych czynności, jak zmiana opatrunku czy regularne zastrzyki. By uzyskać pomoc pielęgniarki środowiskowej, pacjent powinien zadeklarować wybór lekarza pierwszego kontaktu. Niezbędne jest także złożenie deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dokumenty do wypełnienia znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Natomiast pacjent obłożnie chory, który nie wymaga pobytu w szpitalu może zostać zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Dotyczy to najczęściej osób, które przez ponad 2 tygodnie wymagają takich świadczeń, jak: kroplowy wlew dożylny, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomii, przetoce, odleżynach; karmienie przez zgłębnik i przez przetokę, płukanie pęcherza moczowego, pielęgnacja związana z rurką tracheotomijną, zakładanie i usuwanie cewnika. W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa.

Prywatne domy opieki i DPS-y

Gdy natomiast bliskie osoby seniora nie są w stanie zapewnić mu pełnego, całodobowego wsparcia, dobrym rozwiązaniem może okazać się prywatny dom opieki. Instytucja zatrudnia specjalistów – lekarzy, pielęgniarki, psychologów. Są w stanie zaoferować pacjentowi profesjonalną opiekę.

Seniorowi, który wymaga opieki całodobowej lub nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS). Z zasady, taki DPS powinien znajdować się w miejscowości przez nią zamieszkiwanej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy czas oczekiwania na przydzielenie miejsca wynosi ponad 3 miesiące. Wówczas pacjent kierowany jest – za swoją zgodą lub zgodą opiekuna prawnego – do innej, najbliższej placówki.
Więcej informacji o kosztach utrzymania i kryteriach dochodowych, związanych z opieką w DPS-ie, znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Domy Dziennego Pobytu

Osoby starsze mogą korzystać także z tzw. Domów Dziennego Pobytu, odpowiedzialnych za organizowanie czasu i aktywizowanie seniorów przebywających na emeryturze lub rencie oraz osób niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy. Najważniejsze cele takiej placówki, to aktywizacja społeczna, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych. Ośrodki te organizują zajęcia służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej a także zapewniają całodzienne wyżywienie. Podstawą do korzystania z usług Domu Dziennego Pobytu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Opłatę za pobyt określa się na poziomie kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej.
Z ofertą Dziennych Domów Pobytu w całej Polsce można zapoznać się na stronie Domy Seniora.

Znajomość rzetelnych źródeł wiedzy to podstawa w sytuacji, gdy osoba z rodziny potrzebuje specjalistycznego wsparcia. Dowiesz się dzięki nim, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, gdzie szukać wsparcia i szybkiej pomocy. W Polsce dostępne są różne formy opieki i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Mają one na celu umożliwienie im pełnego i aktywnego udziału w społeczeństwie. Ważne jest jednak, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny były świadome dostępnych opcji i korzystały z nich w pełni. W rezultacie poprawią jakość swojego życia.

 

 

 

 

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/radosna-corka-doroslego-pozdrowienia-szczesliwa-zdziwiona-starsza-matka-w-ogrodzie-3768131/

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/jedzenie-zywnosc-siedzenie-stol-18459207/

Zasady kierowania i koszty utrzymania w domach pomocy społecznej (DPS)

dom opieki

Domy pomocy społecznej (DPS) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu opieki nad osobami w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W jednym z poprzednich artykułów omówiliśmy charakterystykę tych placówek. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą formą wsparcia, chcielibyśmy przybliżyć Państwu także informacje na temat:

 • zasad kierowania do DPS;
 • kosztów z tym związanych;
 • wymaganych dokumentów.

Z usług Domów Opieki Społecznej (DPS) skorzystać mogą osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takie, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie do DPS

Decyzję o skierowaniu do DPS podejmuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny. Ocena ta obejmuje zarówno stan zdrowia osoby starszej, jak i jej możliwości samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie złożyć wniosku, mogą to zrobić za nich ich opiekunowie.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wobec osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania. Na pierwszym etapie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w terminie do 14 dni roboczych (a w sprawach niecierpiących zwłoki do 2 dni roboczych) od chwili otrzymania wniosku przeprowadzi z Wnioskodawcą lub opiekunem prawnym wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i rodzinnej. Następnie zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi (współmałżonkiem, dziećmi, wnukami i prawnukami, rodzicami i dziadkami). Ma to na celu ustalenie wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.

Koszty utrzymania w DPS

Koszty utrzymania w DPS są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak standard obiektu, zakres świadczonych usług czy lokalizacja. W większości przypadków koszty te są pokrywane z emerytury lub renty osoby przebywającej w DPS. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego ze strony państwa.

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty

Osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej to w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 1. mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i osoby zobowiązane.

Bardzo często przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące. W takim wypadku osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

Domy pomocy społecznej (DPS) są niezbędnym wsparciem dla wielu seniorów wymagających specjalistycznej opieki. Proces ubiegania się o miejsce w DPS może być skomplikowany, dlatego przedstawiamy listę dokumentów, które są wymagane podczas składania wniosku:

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Jest to podstawowy dokument, który musi zostać złożony w pierwszej kolejności. Można go uzyskać bezpośrednio w placówce DPS lub na stronie internetowej instytucji;
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy;
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. decyzja ZUS o wysokości przyznanego świadczenia);
 • Zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach – w przypadku jego posiadania;
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy;
 • W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub osób niepełnosprawnych intelektualnie zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry.

Inne dokumenty

Ponadto w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej pamiętajmy aby dołączyć:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności polecamy skontaktować się bezpośrednio z wybranym DPS w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów. Przede wszystkim pozwoli to na uproszczenie procesu składania wniosku i przyspieszenie umieszczenia osoby starszej w odpowiedniej placówce.

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dom-pomocy-spolecznej

https://mopr.lublin.eu/poradnik/pomoc-specjalistyczna/domy-pomocy-spolecznej?highlight=WyJkcHMiXQ==

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

https://pl.freepik.com/serie/38674341

https://pixabay.com/pl/illustrations/seniorzy-opieki-dla-os%C3%B3b-starszych-1505935/

Kluczowe informacje na temat opieki długoterminowej

Opieka długoterminowa to usługa świadczona dla osób wymagających stałej pomocy z powodu chorób, niepełnosprawności lub starości. Pomoc ta może obejmować zarówno wsparcie medyczne, jak i codzienne czynności, takie jak ubieranie się, jedzenie czy dbanie o higienę osobistą. Pierwszym miejscem, do którego warto się zwrócić, poszukując informacji na temat opieki długoterminowej, jest oczywiście Internet. W sieci znajdziemy wiele stron internetowych poświęconych tematyce niepełnosprawności i opieki długoterminowej. Dzisiaj omówimy najbardziej przydatne naszym zdaniem formy pomocy a także podpowiemy gdzie szukać informacji o :

 • pomocy oferowanej przez PFRON;
 • świadczeniu pielęgnacyjnym;
 • pielęgniarskiej opiece długoterminowej w domu;
 • Środowiskowych Domach Samopomocy;
 • Domach Pomocy Społecznej;
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
 • ubezpieczeniach z opcją opieki długoterminowej.

Program PFRON dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to instytucja pomagająca osobom z niepełnosprawnościami w dostępie do usług rehabilitacyjnych, w tym także opieki długoterminowej.

Opieka długoterminowa świadczona przez PFRON to zespół usług mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w ich domach lub placówkach opiekuńczych. Obejmuje ona m.in. pielęgnację medyczną, terapie rehabilitacyjne, pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowe. Opieka długoterminowa jest dostępna zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – fizycznymi, psychicznymi czy intelektualnymi.

Po więcej informacji → https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Świadczenie pielęgnacyjne

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, które jest przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki. W rezultacie świadczenie to może być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z opieką długoterminową. Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz spełniać wymagania dotyczące dochodu. Po więcej informacji na ten temat, należy zgłosić się do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPS) lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Szczegółowych informacji szukamy na stronach internetowych ośrodków znajdujących się w miejscowości zamieszkania lub okolicy,

np. → https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/swiadczenia_rodzinne/swiadczenie_pielegnacyjne

Usługi opieki w domu

W ramach programów rządowych istnieje możliwość korzystania z usług opieki długoterminowej świadczonej we własnym domu. Zajmuje się tym specjalistyczny personel, tak jak pielęgniarki, terapeuci czy opiekunowie. Usługi te są często finansowane przez gminy i obejmują między innymi pomoc w codziennych czynnościach (np.: kąpiel, ubieranie), wsparcie w rehabilitacji czy podawanie leków.

Więcej informacji → https://pacjent.gov.pl/artykul/pielegniarska-domowa-opieka-dlugoterminowa

https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/pielegniarska-opieka-dlugoterminowa/

 

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) to placówki oferujące opiekę długoterminową dla osób niepełnosprawnych  z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych domów oferowane są różnorodne usługi takie jak rehabilitacja, terapia zajęciowa czy grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Program rządowy wspiera finansowo funkcjonowanie ŚDS oraz umożliwia niepełnosprawnym dostęp do usług opieki długoterminowej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/srodowiskowe-domy-samopomocy-informator

https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_specjalistyczna/sds_ks

 Dom opieki społecznej

Dom opieki społecznej to instytucja, która świadczy usługi w zakresie opieki długoterminowej dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. Zapewnia ona swoim mieszkańcom 24-godzinną opiekę oraz zaplecze medyczne i rehabilitacyjne. Dom opieki społecznej oferuje również wsparcie psychologiczne oraz różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i integracyjne.

https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_specjalistyczna/dps

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to jednostka medyczna, której celem jest opieka długoterminowa nad pacjentami wymagającymi szczególnego wsparcia, głównie ze względu na stan zdrowia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksową, indywidualnie dobraną opiekę, obejmującą usługi medyczne, rehabilitację oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/co-musisz-wiedziec-o-zol-i-zpo

Ubezpieczenie na życie z opcją opieki długoterminowej

Warta rozważenia jest opcja ubezpieczenia na życie z dodatkową opcją obejmującą opiekę długoterminową. Ubezpieczając się w ten sposób, można zapewnić sobie środki na pokrycie kosztów opieki, gdy zajdzie taka potrzeba. Warto jednak dokładnie sprawdzić warunki ubezpieczenia oraz dostępność takiego rozwiązania na rynku.

Opieka długoterminowa jest niezbędnym elementem życia wielu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Polsce istnieje kilka programów rządowych umożliwiających dostęp do usług związanych z opieką długoterminową, takich jak Program PFRON, świadczenie pielęgnacyjne, usługi opieki w domu. Działają Środowiskowe Domy Samopomocy, DPS-y czy ZOL-e.

Korzystanie z tych programów może znacznie ułatwić życie osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zapewniając im odpowiednią pomoc i wsparcie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekunem takiej osoby, warto zapoznać się z dostępnymi formami pomocy i skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem socjalnym w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat opieki długoterminowej.