Projekt SeniorApp we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – praca dla opiekunów w Łodzi!

Samotność dotyka coraz większej liczby osób starszych. Wiele z nich, ze względu na stan zdrowia, wymaga wsparcia w sprawach życia codziennego. Niestety, rodzina nie zawsze jest w stanie pomagać. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Fundacja SeniorApp wspierają osoby potrzebujące, zapewniając usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Pomoc instytucji publicznych w obliczu singularyzacji społeczeństwa

Zjawisko singularyzacji społeczeństwa stanowi szczególnie dotkliwy problem wśród osób starszych, które nie zawsze mają się do kogo zwrócić o pomoc. Według Raportu SeniorApp “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” z 2022 roku, aż 24% badanych osób wskazało, że nie może liczyć na pomoc. Osamotnienie bardzo często doprowadza do sytuacji wykluczenia społecznego osób starszych i z niepełnosprawnościami. Bardzo ważne jest zatem zaangażowanie instytucji publicznych w pomoc dla najbardziej potrzebujących. W Łodzi zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który m.in. zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych.

Rodzaje pomocy na jaką mogą liczyć osoby starsze w ramach realizowanego projektu

Usługi opiekuńcze przyznawane są potrzebującym, którzy wymagają wsparcia ze strony innych osób, a nie mogą otrzymywać takiej pomocy ze strony bliskich. W 2023 roku, usługi opiekuńcze dla mieszkańców Łodzi realizuje między innymi Fundacja SeniorApp we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Opiekunowie zaspokajają codzienne potrzeby życiowe podopiecznych, zapewniają im pielęgnację i opiekę higieniczną, a przy tym pomagają w kontaktach z otoczeniem.
Osoby starsze i z niepełnosprawnościami otrzymują różnego rodzaju pomoc. Są to zarówno czynności związane z pielęgnacją i higieną osobistą pacjenta, jak i opieką nad chorym leżącym, zleconą przez lekarza. Opiekunowie mogą też towarzyszyć podczas wizyt lekarskich, czy realizować recepty podopiecznym. Poza usługami, związanymi z dbaniem o zdrowie i higienę podopiecznych, opiekunowie pomagają również w codziennych czynnościach – przygotowują posiłki, robią zakupy, piorą odzież, czy opłacają rachunki. Mogą również dbać o zachowanie porządku w mieszkaniu, zajmowanym przez podopiecznego.
Wiek i choroby bardzo często wpływają na codzienne funkcjonowanie wielu osób. Niestety, wielu seniorów nie ma do kogo zwrócić się o pomoc. W takich sytuacjach pomoc instytucjonalna jest niezbędna.

Jeżeli szukasz pomocy lub pracy w charakterze opiekuna skontaktuj się z nami!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi wraz z Fundacją SeniorApp wspierają potrzebujących, zapewniając pomoc w formie usług opiekuńczych. Osoby chętne do podjęcia
współpracy z Fundacją a także pracy w charakterze opiekunów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 606 911 111. Praca opiekuna osoby starszej polega na wykonywaniu różnego rodzaju obowiązków,  w zależności od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznego.

Pomoc dla osób starszych i niesamodzielnych

Opieka nad osobą starszą lub ciężko chorą może być trudna i wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Omówimy dzisiaj sposoby oraz odpowiedni sprzęt które sprawią, że opieka nad osobami niesamodzielnymi w domu stanie się znacznie łatwiejsza. Z dzisiejszego artykułu dowiecie się Państwo o:

 • rodzajach fachowej pomocy w opiece nad osobą niesamodzielną;
 • specjalistycznych placówkach świadczących taką pomoc;
 • najważniejszych sprzętach ułatwiających funkcjonowanie pacjenta i opiekuna.

Rodzaje fachowej pomocy w opiece nad osobą niesamodzielną

Dokonując wyboru określonej formy opieki powinniśmy uwzględnić możliwości najbliższych pacjentowi osób – zarówno te finansowe, jak i czasowe. W zależności od rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności, mamy do wyboru: opiekę domową, wsparcie pielęgniarki rodzinnej a także zapewnienie całodobowego wsparcia w domu opieki.

Specjalistyczna pomoc świadczona przez pielęgniarkę

To zdecydowanie kosztowna opcja, ale oferujemy osobie starszej profesjonalną opiekę i specjalistyczne wsparcie również w nagłych wypadkach. Pielęgniarka nie ma uprawnień lekarza, ale może wykonywać niektóre zabiegi medyczne, takie jak wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków, podawanie leków.

Zatrudnienie fachowej opiekunki

Alternatywnym rozwiązaniem może być zatrudnienie opiekunki, która posiada doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i może sprawować tę opiekę przez kilka godzin dziennie lub całodobowo. Głównym zadanie takiej osoby jest aktywizowanie pacjenta oraz takie organizowanie mu czasu, posiłków i zajęć, by pomagać podopiecznemu zachować zdrowie na dłużej. Opiekunka osób starszych nie ma takich samych uprawnień, co pielęgniarka – nie może dawkować leków czy wykonywać żadnych medycznych zabiegów. Wie jednak, jak odpowiednio zaopiekować się seniorem, borykającym się ze schorzeniami i trudnościami w poruszaniu się.

Opieka pielęgniarki świadczona w ramach umowy z NFZ

Pielęgniarka rodzinna podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc praca przez nią świadczona jest bez dodatkowego obciążenia budżetu chorego i jego bliskich. Pielęgniarka rodzinna (środowiskowa) to osoba profesjonalnie przygotowana do prowadzenia czynności opiekuńczych. Oznacza to, że ukończyła kurs lub studia z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego i posiada odpowiednie doświadczenie. Może ona świadczyć opiekę pielęgnacyjną, diagnostyczną, leczniczą oraz rehabilitacyjną. Prawo do skorzystania z takiej formy wsparcia mają osoby niesamodzielnie lub obłożnie chore, wymagające wykonywania specjalistycznych czynności, jak zmiana opatrunku czy regularne zastrzyki. By uzyskać pomoc pielęgniarki środowiskowej, pacjent powinien zadeklarować wybór lekarza pierwszego kontaktu. Niezbędne jest także złożenie deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dokumenty do wypełnienia znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opieka długoterminowa
Osoba obłożnie chora, nie wymagająca pobytu w szpitalu, ale potrzebująca systematycznej opieki, może zostać zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Dotyczy to najczęściej osób, które przez ponad 2 tygodnie wymagają takich świadczeń, jak: kroplowy wlew dożylny, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomii, przetoce, odleżynach; karmienie przez zgłębnik i przez przetokę, płukanie pęcherza moczowego, pielęgnacja związana z rurką tracheotomijną, zakładanie i usuwanie cewnika. W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa.

Prywatny dom opieki

Ogromną zaletą prywatnych domów opieki jest zapewniona regularna kontrola stanu zdrowia. Badania przeprowadzane są na bieżąco,  natychmiastowa jest również interwencja w razie problemów występujących np. w środku nocy. Jeżeli bliskie osoby seniora nie są w stanie zapewnić mu pełnego, całodobowego wsparcia, jakiego potrzebuje, to może okazać się dobrym rozwiązaniem. Taka instytucja zatrudnia specjalistów – lekarzy, pielęgniarki, psychologów – którzy są w stanie zaoferować pacjentowi profesjonalną opiekę, również w sytuacji, gdy schorzenia pogłębiają się lub pojawiają się nowe, na przykład demencja czy depresja. Choroby te nie zawsze są dostatecznie wcześnie wykrywane, a osoby starsze, które dotykają niepełnosprawności, są szczególnie na nie narażone.
Wykwalifikowana kadra to jednak nie wszystko. Prywatne domy opieki inwestują w profesjonalny sprzęt, który umożliwia transport osób niesamodzielnych, również z dużą nadwagą. Pozwala to na prowadzenie regularnych zajęć rehabilitacyjnych, kontakt z innymi osobami w placówce, podejmowanie czynności pielęgnacyjnych. Krótko mówiąc, podopieczny nie jest unieruchomiony w łóżku.
Niewątpliwie zaletą prywatnych domów opieki jest także obecność innych pacjentów, umożliwiająca socjalizowanie się seniorów. Wpływa to pozytywnie zarówno na ich psychikę, jak i zdrowie.

Dom Pomocy Społecznej

Seniorowi, który wymaga opieki całodobowej lub nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS). Z zasady, taki DPS powinien znajdować się w miejscowości zamieszkiwanej przez osobę starszą, chyba że czas oczekiwania na przydzielenie miejsca wynosi ponad 3 miesiące. Wówczas pacjent kierowany jest – za swoją zgodą lub zgodą opiekuna prawnego – do innej, najbliższej placówki.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Sposób jego funkcjonowania musi także uwzględniać wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Więcej informacji o kosztach utrzymania i kryteriach dochodowych, związanych z opieką w DPS-ie, znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dom Dziennego Pobytu

Ciekawym rozwiązaniem są Domy Dziennego Pobytu, odpowiedzialne za organizowanie czasu i aktywizowanie seniorów niezatrudnionych, przebywających na emeryturze lub rencie oraz osób niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy.
Najważniejsze cele takiej placówki to aktywizacja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych. To także organizowanie zajęć służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej i zapewnienie całodziennego wyżywienia. Podstawą do korzystania z usług Domu Dziennego Pobytu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Opłatę za pobyt określa się na poziomie kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej.
Z ofertą Dziennych Domów Pobytu w całej Polsce można zapoznać się na stronie Domy Seniora. Wiele domów opieki posiada oddzielną salę gimnastyczną, świetlicę, salę do terapii zajęciowej. Warto upewnić się, że senior będzie mógł brać udział w zajęciach, mimo niepełnosprawności lub schorzeń utrudniających samodzielne funkcjonowanie.

Sprzęty i urządzenia polecane osobom niesamodzielnym

Profesjonalne sprzęty w znaczący sposób ułatwią i odciążą one pracę osoby która zajmuje się pacjentem. Sprawią również, że codzienne czynności  osoby niepełnosprawnej będą zdecydowanie bardziej komfortowe. Najważniejsze to:

 • Łóżko rehabilitacyjne, które zapewni odpowiedni komfort. Powinno posiadać barierki, zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem oraz regulację wysokości, pozwalającą na przybranie wygodnej pozycji, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Kółka przymocowane do łóżka zapewniają mobilność, a wysięgnik nad łóżkiem – samodzielną pionizację.

Polecamy również: Wyposażenie pokoju osoby niepełnosprawnej: jakie meble wybrać?

 • Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, zalecany u osób unieruchomionych. Jest on wyposażony w specjalną pompę, która tłoczy powietrze do wewnątrz materaca, zmieniając regularnie nacisk na poszczególne punkty ciała. Zapobiega w ten sposób powstawaniu odleżyn, które mogą przerodzić się w uciążliwe i bolesne rany.

Warto przeczytać: Jak działa materac zmiennociśnieniowy rurowy?

 • Poduszki pozycjonujące, które umożliwiają utrzymanie zalecanej pozycji, odciążając jednocześnie określone części ciała i zapobiegając powstawaniu odleżyn.

Poznaj więcej: Poduszki pozycjonujące. Praktyczne przykłady ułożenia pacjenta

 • Podnośniki jezdne i sufitowe są niezastąpionym urządzeniem wspierającym osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów w codziennym funkcjonowaniu. Usprawniają czynności przenoszenia i podnoszenia chorego, zapewniając mu komfort, bezpieczeństwo i poczucie godności, a także odciążają opiekuna. Dodatkowo, można na nie dostać dofinansowanie. .

Dowiedz się więcej: Podnosnik jezdny czy sufitowy, co  wybrac?

Pamiętajmy aby przed umieszczeniem bliskiej osoby w jakiejkolwiek instytucji zorientować się, z jakich rozwiązań korzysta dana placówka. To bardzo ważne aby pacjent  mógł swobodnie uczestniczyć w zajęciach i terapiach, korzystać z rehabilitacji czy otrzymywać rzetelną opiekę higieniczną. Podamy Państwu przykład gdzie podnośnik sufitowy Luna zmienił codzienną pracę i funkcjonowanie ośrodków, które zdecydowały się na ich wykorzystanie. Zachęcamy do zapoznania się ze wpisem: Podnośnik sufitowy Luna w domach opieki społecznej.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/starsza-kobieta-rozmawia-z-rodzina-na-komunikacji-wideo-w-domu-opieki-pielegniarka-trzymajaca-smartfona-ze-zdalna-konferencja-online-dla-pacjenta-w-lozku-z-choroba-udzielajaca-pomocy_20730833.htm#page=5&query=senior%20w%20%C5%82%C3%B3%C5%BCku&position=19&from_view=search&track=ais

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/widok-z-przodu-starszych-kobiet-dezynfekujacych-rece-w-domu_7436093.htm#page=2&query=pomoc%20dla%20seniora&position=23&from_view=search&track=ais

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/szczesliwa-dojrzala-para-robi-cwiczenia-rozciagajace-z-pomoca-fizjoterapeuty-w-domu_26401477.htm#query=seniorzy%20razem&position=44&from_view=search&track=sph

Odleżyny – co należy wiedzieć?

Odleżyny to poważne, bolesne i trudno gojące się rany, więc w trakcie czynności pielęgnacyjnych pamiętajmy jak istotne jest by oglądać skórę pacjenta, w szczególności miejsca narażone na ich powstawanie. Przybliżymy dzisiaj Państwu najważniejsze informacje na temat odleżyn, w szczególności:

 • Najpopularniejsze skale oceny ryzyka rozwoju odleżyn;
 • Stopnie zaawansowania rozwoju odleżyn;
 • Fazy gojenia;
 • Sposoby ich leczenia.

 

Skale oceny ryzyka rozwoju odleżyn

Opiekując się osobą unieruchomioną na pewno spotkaliście się Państwo ze skalami oceny ryzyka rozwoju odleżyn. Mają wspólny cel, mianowicie pomagają ocenić stan pacjenta, usunąć czynniki ryzyka (jeśli to możliwe) i wdrożyć działania profilaktyczne. Do najpopularniejszych należą:

 • Skala Norton– opracowana w 1975 r. przez Doreen Norton, pielęgniarkę geriatryczną. Skala jest prosta i polega na ocenie od 1 do 4 pięć czynników: stan fizyczny pacjenta, stan świadomości, aktywność, możliwość samodzielnego zmieniania pozycji, sprawność zwieraczy odbytu i cewki moczowej. Wynik poniżej 14 punktów wskazuje na ryzyko wystąpienia odleżyn. Im niższy wynik, tym wyższe zagrożenie.
 • Skala Waterflow– o wiele bardziej szczegółowy system klasyfikacji. Polega na ocenie wielu czynników ryzyka podzielonych na 10 kategorii: budowa ciała (0-3 pkt), stan skóry (0-3 pkt), płeć i wiek (1-5 pkt), trzymanie moczu i stolca (0-3 pkt), mobilność (0-5 pkt), apetyt (0-5 pkt), odżywienie komórkowe (1-8 pkt), choroby towarzyszące (4-6 pkt), urazy i przebyte zabiegi (5 pkt), przyjmowane leki (4 pkt za każdy). Wynik równy lub wyższy niż 10 pkt to stan alarmowy, równy lub wyższy niż 15 pkt stanowi zagrożenie, zaś wynik równy lub wyższy niż 20 pkt wskazuje na bardzo wysokie ryzyko odleżyn.
 • Skala Bradena – tę skalę stosujemy w Winncare, dopasowując materac do wysokości ryzyka wystąpienia odleżyn. W skali Bradena oceniamy 6 czynników ryzyka (percepcja, wilgotność, mobilność, aktywność, stan odżywienia, tarcie i siły ściskania) w 4-stopniowej skali. Zagrożenie wystąpienia odleżyn wzrasta, gdy wynik pacjenta wynosi poniżej 16 punktów.

                                                                                                                                                       Skala Braden

Niestety nie zawsze działania profilaktyczne i wiedza o ryzyku wystąpienia odleżyn pomagają w ich uniknięciu. Wtedy warto wiedzieć, w jakim stopniu zaawansowania znajdują się rany.

Stopnie zaawansowania odleżyn

Ocena stadium rozwoju odleżyny odgrywa ogromną rolę w jej leczeniu. Dzięki prawidłowemu rozpoznaniu pielęgniarka, lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta doradzi, które preparaty i opatrunki będą najbardziej skuteczne oraz jakie działania można wprowadzić, aby uniemożliwić powiększanie się urazu. Pozwala także na późniejszą weryfikację skuteczności leczenia.

Rozwój rany możemy określić, np. na podstawie jej barwy (różowa, czerwona, żółta, czarna), jednak najpopularniejszymi metodami są system klasyfikacji EUPAP/NPUAP oraz skala Torrance’a

Przeczytaj także: Materac przeciwodleżynowy – jak używać?

Klasyfikacja odleżyn EPUAP/NPUAP

Zgodnie z międzynarodowym systemem klasyfikacji opracowanym przez EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory – Europejski Panel Doradczy ds. Odleżyn) i NPUAP (American National Pressure Ulcer Advisory Panel) rozwój odleżyny mierzymy w 4-stopniowej skali.

 • I stopień – Nieblednący rumień. Na skórze, szczególnie w miejscu wyniosłości kostnej, pojawia się zaczerwienienie, które nie blednie i może sprawiać ból pacjentowi. Skóra może być także cieplejsza/chłodniejsza albo twardsza / bardziej miękka od sąsiadującej tkanki.
 • II stopień – Zmniejszona grubość. Dochodzi do częściowej utraty grubości skóry właściwej. Zaczerwienienie zmienia się w otwarte, płytkie owrzodzenie z różowoczerwonym dnem lub pęcherze z płynem surowiczym lub surowiczo-krwistym. Tkanka martwicza wilgotna jeszcze nie występuje. Uwaga na pomyłki! Rana może przypominać uraz, podrażnienie, macerację naskórka.
 • III stopień – Pełna utrata grubości skóry. Widać postępującą utratę grubości skóry właściwej, co prowadzi do odsłonięcia podskórnej tkanki tłuszczowej. Głębokość rany zależy od jej umiejscowienia (im grubsza tkanka tłuszczowa, tym głębsza rana). Na tym etapie może już wystąpić tkanka martwicza wilgotna oraz podminowanie i tunelowanie rany.
 • IV stopień – Pełna utrata grubości tkanki. Ostatni stopień to pełny zanik grubości tkanki. Rana jest tak zaawansowana, że odsłania kości, mięśnie lub ścięgna, które są także wyczuwalne w trakcie dotyku. Istnieje ryzyko zapalenia szpiku lub kości. Może wystąpić oddzielająca się tkanka martwicza lub strup. Często dochodzi do podminowania i tunelowania rany.

Klasyfikacja odleżyn w skali Torrance’a

 • I stopień – Zaczerwienienie, które blednie pod wpływem ucisku palcem. Nie doszło do uszkodzenia mikrokrążenia.
 • II stopień – Zaczerwienienie nie blednie pod wpływem ucisku, co oznacza, że doszło do uszkodzenia mikrokrążenia. Na skórze pojawia się płytkie, otwarte owrzodzenie. Mogą pojawić się pęcherze i podrażnienia naskórka, a podczas dotykania pacjent odczuwa ból.
 • III stopień – Uszkodzenie wszystkich warstw skóry. Na dnie rany widać czerwoną ziarninę lub rozpadające się tkanki. Brzeg rany jest otoczony przez rumień i obrzęk.
 • IV stopień – Uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej. Na dnie rany może występować czarna martwica, a brzeg rany jest wyraźnie widoczny.
 • V stopień – Martwica obejmuje także mięśnie, stawy lub kości. Ranę wypełniają czarnobrązowe, rozpadające się tkanki.

Przeczytaj także: Profilaktyka odleżyn – co musisz wiedzieć, opiekując się chorym w domu.

 

                             Na odleżyny są narażone osoby unieruchomione, ogromnym wsparciem chorych poruszających się na wózku jest poduszka KINERIS®

Etapy gojenia odleżyn

Niestety, im bardziej zaawansowany stopień rozwoju rany, tym trudniejszy i dłuższy jest proces jej regeneracji, dlatego odleżyny wymagają szybkiej reakcji i wdrożenia leczenia. Warto znać jego przebieg, aby monitorować, czy podjęte działania przynoszą oczekiwany skutek. Wyróżniamy 3 fazy gojenia odleżyny:

 • Faza wysiękowa lub zapalna – Wokół rany powstaje obrzęk lub zaczerwienienie spowodowane poprawą ukrwienia miejsca uszkodzenia. Rana zaczyna się oczyszczać i usuwać zniszczone tkanki. Produkowany wysięk świadczy o procesie zapalnym. Jest naturalną reakcją organizmu i wspomaga leczenie owrzodzenia.
 • Faza proliferacji lub ziarninowania – W drugim etapie gojenia się rany wysięku jest coraz mniej, za to przybywa ziarniny. Tkanka łączna stopniowo rozrasta się, naprawiając uszkodzenia. Na powierzchni rany powstaje nowy naskórek.
 • Fraza dojrzewania lub naskórkowania – Najdłuższy etap regeneracji skóry, który może trwać od paru tygodni do nawet kilku lat. Rana goi się, zaczynając od brzegu, i stopniowo narasta nowo powstającym naskórkiem. Blizna powoli blednie. Naskórek staje się bardziej wytrzymały i różowy.
Przeczytaj także: Przykłady zastosowania poduszek pozycjonujących

Sposoby leczenia odleżyn

W celu leczenia odleżyn należy stosować specjalistyczne opatrunki (dostosowane do miejsca występowania i stopnia zaawansowania owrzodzenia), kremy i środki pielęgnacyjne, które przyspieszają gojenie się ran.

Pamiętajmy również aby zadbać o dietę pacjenta bogatą w witaminy oraz składniki mineralne wspomagające regenerację skóry. Zaopatrzmy chorego w materac przeciwodleżynowy, specjalistyczne poduszki i pozycjonery. Podsumowując najważniejsza jest profilaktyka, która uniemożliwia ich rozwój.

Opiekując się osobą unieruchomioną nie zapominajmy o działaniach poprawiających krążenie: częstych zmianach pozycji, lekkich masażach i oklepywaniu. W trakcie czynności pielęgnacyjnych oglądajmy skórę pacjenta, w szczególności miejsca narażone na odleżyny. Jeśli zauważymy podejrzane zaczerwienienie należy niezwłocznie poinformować o tym pielęgniarkę, lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę. Odleżyny to poważne, bolesne i trudno gojące się rany, dlatego tak istotne jest stosowanie się do zaleceń specjalisty. Leczenie ich na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku!

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie należy na jego podstawie stawiać samodzielnej diagnozy, nie posiadając wiedzy ani wykształcenia medycznego.

 

Źródła:

Profilaktyka Odleżyn, Podręczny Przewodnik EPUAP i NPUAP

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/corka-trzymajaca-matke-za-reke-w-szpitalu_18642290.htm#page=7&query=chory%20%C5%82%C3%B3%C5%BCko&position=24&from_view=search&track=sph

Pomoc dla opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

Jeśli jesteś opiekunem niepełnoletniego dziecka z niepełnosprawnością (wrodzoną lub nabytą z powodu choroby czy wypadku) przysługuje Ci specjalna pomoc. Jest to m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny ale też inne formy wsparcia. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, na jakie świadczenia może liczyć rodzic lub opiekun niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością, który zrezygnował z pracy aby opiekować się chorym dzieckiem.

 • Największym świadczeniem, na jakie mogą liczyć opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, jest świadczenie pielęgnacyjne – 2199 zł.
 • Kolejnym jest zasiłek rodzinny. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Wówczas rodzice mogą liczyć na od 95 do 135 zł, w zależności od wieku dziecka.
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie od 95 do 135 zł (w zależności od wieku dziecka).
 • Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 miesięcznie przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia. Obejmuje także osobę do 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy, wynoszący 620 zł miesięcznie, związany jest z kryterium dochodowym i przysługuje opiekunom powstrzymującym się od pracy zarobkowej.
 • Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4 000 zł matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w przypadku urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2022 roku opiekun może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2119 zł miesięcznie. Musi powstrzymać się od wykonywania pracy zarobkowej, jest to bowiem warunek konieczny, w przeciwnym razie zasiłek przepada. Nawet jeśli rodzic pozostający z dzieckiem w domu miałby możliwość dorobienia do skromnego budżetu, na przykład pracą zdalną na umowę cywilnoprawną, zarobienie choćby 10 zł wiąże się z utratą świadczenia.

Pamiętajmy że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli opiekun ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Gdy osobą ubiegającą się o przyznanie świadczenia jest rolnik, współmałżonek rolnika lub osoba dzieląca gospodarstwo domowe z rolnikiem przysługuje ono:

 • rolnikowi pod warunkiem, że zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • współmałżonkom rolników i ich domownikom, jeśli całkowicie zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa lub zaprzestaną wykonywania prac w gospodarstwie.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa (lub pracy w nim) potwierdza się przy składaniu wniosku oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

                                                               Ogromnym wsparciem opiekunów dzieci z niepełnosprawnością jest podnośnik sufitowy LUNA.

Dofinansowanie z PFRON

Zasiłki i świadczenia otrzymywane co miesiąc nie są jedynymi środkami, na jakie mogą liczyć opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Dostępne są także liczne możliwości dofinansowań celowych.

 • Do PCPR / MOPS / MOPR warto zgłosić się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – dla dziecka i opiekuna. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 27% przeciętnego wynagrodzenia (dla dzieci i uczącej się młodzieży) oraz 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna.
 • Z PFRON można uzyskać zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze. Chodzi tu m.in. o pieluchy, aparaty słuchowe czy okulary, kule, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, pionizatory czy materace przeciwodleżynowe. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie PFRON.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo centrum pomocy rodzinie (PCPR, MOPR). Wysokość dofinansowania to nawet 95% wartości inwestycji. Jego maksymalna wartość to aż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może dotyczyć np. zakupu podnośnika jezdnego lub montażu podnośnika sufitowego, które ułatwiają codzienne przemieszczanie dziecka z niepełnosprawnością.

Więcej na temat dofinansowania sprzętów – https://winncare.pl/akademia/porady/dofinansowanie-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-dzieci-niepelnosprawnych/

Jeśli jesteś opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i nie korzystałaś/eś jeszcze w tym roku z dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, skontaktuj się z przedstawicielem Winncare z Twojego regionu. Pomoże on dobrać właściwe rozwiązanie dla Ciebie i Twojego dziecka. Dokona też wyceny, co umożliwi złożenie wniosku do PCPR / MOPS.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-koncepcja-rodziny-z-niepelnosprawnym-dzieckiem_27637420.htm#query=dziecko%20niepe%C5%82nosprawne&position=1&from_view=search&track=sph

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/trzymajac-sie-za-rece_1193894.htm#page=4&query=mama%20i%20dziecko&position=7&from_view=search&track=sph

Profilaktyka odleżyn. Jak poprawić jakość życia pacjentów długotrwale unieruchomionych?

6 października w ramach w ramach projektu we współpracy z Gazetą Wyborczą „Pod dobrą opieką” odbył się webinar „Profilaktyka odleżyn. Jak poprawić jakość życia pacjentów długotrwale unieruchomionych?”. Prelekcję wygłosiła Pani Joanna Szwedo, która od ponad 25-lat pracuje jako pielęgniarka, jest wspaniałym pedagogiem społecznym i specjalistką w sprawach opieki paliatywnej. Podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki odleżyn i poprawy życia pacjentów pozostających przez długi okres w pozycji leżącej, które przekazała nam doświadczona pielęgniarka na co dzień związana z opieką długoterminową i paliatywną, głównie w domu chorego.

Kiedy mówimy o pacjentach długotrwale unieruchomionych

Długotrwale unieruchomiony pacjent to chory, który pozostaje w pozycji leżącej lub siedzącej i nie jest w stanie zmienić pozycji swojego ciała bez pomocy osoby trzeciej. Unieruchomienie może być wynikiem choroby postępującej, operacji, dysfunkcji układu nerwowego czy przyjmowania niektórych grup leków, a pacjentów tych łączą wspólne problemy – z układem krążenia, układem mięśniowym, moczowym czy pokarmowym. Najbardziej charakterystyczne są jednak powikłania skórne – odparzenia i odleżyny (zmiany niedokrwienne).

Co to jest odleżyna?

Odleżyna to nic innego jak miejscowa martwica tkanek, powstała w wyniku zaburzeń ukrwienia spowodowanych długotrwałym lub powtarzającym się uciskiem wywieranym na ciało chorego. Zagrożone powstaniem odleżyn są wszystkie miejsca, gdzie tkanka podskórna jest cienka.  Pojawienie się zaczerwienienia czy zasinienia w miejscu zagrożonym powstaniem odleżyn powinno być już poważnym sygnałem ostrzegawczym. Często mamy już wtedy do czynienia z odleżyną I stopnia. W takiej sytuacji najważniejszym zadaniem jest zapobieganie ich pogłębianiu.

W miejscach, gdzie tkanka podskórna jest najcieńsza, nawet w ciągu jednej nocy mogą powstać zmiany odleżynowe.

Na czym polega profilaktyka odleżyn

Profilaktyka pomaga zapobiegać negatywnym skutkom powstawania odleżyn, zmniejszyć prawdopodobieństwo powikłań i utrzymać jakość życia pacjenta na jak najwyższym poziomie. W profilaktyce ważnym aspektem jest ocena stopnia ryzyka powstania odleżyn oraz pielęgnacja skóry za pomocą właściwych produktów pielęgnacyjnych. Musimy pamiętać również o odciążeniu tkanek, częstej zmianie pozycji i doborze właściwego materaca przeciwodleżynowego. Równie istotne jest zapewnienie substancji odżywczych poprzez właściwe odżywianie oraz suplementację.

Odciążenie ciała w profilaktyce odleżyn

Odciążanie ciała to niezbędny element profilaktyki i leczenia zmian niedokrwiennych. Przede wszystkim: chory absolutnie nie powinien leżeć ani siedzieć na zmianie odleżynowej.   Specjalistyczne materace i poduszki przeciwodleżynowe ułatwiają rozłożenie ucisku miejscowego na większą powierzchnię. Dzięki temu nacisk na ranę jest mniejszy. Istotne jest także używanie pozycjonerów, które pomagają ułożyć pacjenta w pożądanej pozycji.

Systematyczna zmiana pozycji ciała powinna mieć miejsce co dwie godziny .Przede wszystkim pamiętajmy o prawidłowym przenoszeniu i podnoszeniu pacjenta. To właśnie mikrourazy skóry mogą przerodzić się w zmiany niedokrwienne. Z pomocą przychodzą tu podnośniki, które równomiernie rozkładają nacisk na powierzchnię skóry w czasie transferu pacjenta.

pielęgniarka

Materace, poduszki i pozycjonery

Poduszki i materace, na których unieruchomiony pacjent spędza właściwie całą dobę, są bardzo istotnym elementem profilaktyki odleżyn.

Osobom, które nie mogą poruszać się ani zmieniać pozycji zaleca się stosowanie materacy zmiennociśnieniowych. Wszystkie materace tego typu firmy Winncare posiadają pompę z systemem automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania dostosowanego do masy ciała pacjenta. Posiadają wbudowany alarm dźwiękowy i wizualny oraz zawór bezpieczeństwa CPR. CPR to funkcja szybkiego spuszczenia powietrza w sytuacji, kiedy niezbędne jest przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Naprzemienna zmiana ciśnienia powietrza w komorach materaca zmieniając nacisk na poszczególne partie ciała, odciąża je. Powierzchnia materaca ulega ciągłym zmianom przez co  minimalizuje ryzyko powstawania odleżyn oraz działa korzystnie w niwelowaniu już istniejących.

Pozycjonery Winncare są wypełnione mikrokulkami, które bardzo dobrze dopasowują się do kształtu ciała. Dzięki właściwościom termicznym zapewniają odpowiednią temperaturę skórze, chroniąc ją przed przegrzaniem czy poceniem.

materac przeciwodlezynowy

Poduszki pozycjonujące natomiast pomagają utrzymać właściwą pozycję ciała, odciążając miejsca zagrożone odleżynami.

Pamiętamy, że odleżyny pociągają za sobą szereg problemów w każdej sferze życia. Są to głównie problemy:

 • zdrowotne (pogorszenie ogólnego stanu, większe dolegliwości bólowe);
 • natury emocjonalnej, psychicznej (zaburzenia snu, poczucie beznadziei, stany depresyjne);
 • ekonomiczne (brak środków na gojenie ran, opatrunki i produkty pielęgnacyjne, suplementację odżywiania);
 • społeczne (wycofanie z kontaktów z innymi, niechęć do rehabilitacji czy innych aktywności).

Dużym problemem może okazać się prawidłowe żywienie oraz suplementacja. Dbajmy, aby pacjent otrzymywał posiłki dostosowane do jego wieku i możliwości (może mieć np. problemy z przełykaniem czy gryzieniem), ale przede wszystkim takie, których spożycie będzie dla niego przyjemne. Istotne jest zapewnienie pacjentowi komfortowych warunków do jedzenia – w pozycji siedzącej, w miarę możliwości umożliwiającej samodzielne spożycie posiłku.

Zapraszamy do obejrzenia całego wykładu

https://www.facebook.com/WinncarePolska/videos/399733212337964

 

Seniorze dbaj o zdrowie jesienią!

Według specjalistów średnia długość życia Polaków wydłuża się. Problemem jest jednak jego jakość. Statystyki są dla seniorów optymistyczne. Największe siły witalne mamy do 35 roku życia, potem się zmniejszają. Po 50-ce wszelkie procesy starzenia odczuwamy ze zdwojoną siłą. Nieprzyjemne objawy zmuszają do większej troski o zdrowie, do częstszych wizyt i porad specjalistów. W dzisiejszym artykule podpowiemy Wam jak nie dać się przygnieść jesiennej chandrze i zadbać o zdrowie jesienią.

Jak długo żyją Polacy?

Według Światowej Organizacji Zdrowia średnia długość życia w Polsce wynosi prawie 78 lat. W zestawieniu z wynikami z innych krajów jak Japonia (84,2 lata), Szwajcaria (83,3 lata), Hiszpania (83,1 lat), Francja (82,9 lat) wypadamy słabiej. Na długość życia w Polsce wpływają czynniki zanieczyszczenia powietrza, sytuacja ekonomiczna oraz styl życia, jakie prowadzi człowiek (niezdrowa lub zdrowa dieta). Zachodnie społeczeństwa zaczynają o siebie dbać znacznie wcześniej, dzięki temu świetną kondycją i witalnością cieszą się znacznie dłużej.

Jedzmy zdrowo!

Woda w diecie seniora pełni główną rolę. Nawadnianie jest u osób starszych ważne przez cały rok. Pamiętajmy aby wypijać co najmniej 2 litry płynów dziennie. Jesień to świetna pora aby dodać sobie energii pieczołowicie przygotowywanymi w lecie kompotami i sokami. Odporność wzmocnią rozgrzewające a zarazem pyszne herbaty np. z pomarańczą i imbirem. Wybierajmy produkty, które pobudzą funkcjonowanie układu trawiennego –  pełnoziarniste, zawierające dużą ilość błonnika. Korzystajmy z dostępnych jeszcze jesienią owoców i warzyw, takich jak np. jabłka, gruszki, buraki, cukinie, dynie. Pikantna zupa dyniowa doprawiona sokiem z pomarańczy rozgrzeje i poprawi nastój na resztę dnia!

Przestrzeganie zasad racjonalnego odżywiania umożliwia nam na długie lata utrzymanie zgrabnej sylwetki. Co więcej, tego rodzaju dieta chroni nas przed nadwagą, która stanowi jeden z głównych czynników ryzyka wielu chorób.

Bądźmy aktywni!

Aktywność fizyczna to jeden z najważniejszych elementów stylu życia, który nie tylko zapewnia nam nienaganną sylwetkę, ale jednocześnie chroni przed chorobami układu krążenia, obniża ciśnienie krwi oraz zapewnia nam sprawność na długie lata. Nie rezygnujmy z niej więc kiedy aura na zewnątrz nie sprzyja. Badania statystyczne potwierdzają, że osoby które uprawiają sport przez długie lata mogą cieszyć się bardzo dobrą formą i stanem zdrowia. Pamiętajmy, że kiedy ćwiczymy wytwarzają się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Dzięki nim mamy większą energię i lepsze samopoczucie. Warto więc każdą wolną chwilę spędzać w ruchu i na spacerach. Po godzinie spędzonej na basenie gdy na dworze plucha poczujemy się fantastycznie!

Dostarczajmy organizmowi wit. D!

Niezwykle ważne jest, aby jesienią dostarczyć naszym organizmom odpowiednią dawkę witaminy D. Korzystajmy więc z ładnej pogody i spacerujmy na świeżym powietrzu kiedy tylko mamy taką możliwość. Jesienią osoby starsze częściej niż latem zapadają na depresję. Przyczyną może być brak słońca. Słońce pozwala zachować odpowiedni poziom witaminy D w organizmie oraz ma wpływ na ilość wytwarzanej przez organizm melatoniny. Melatonina to zaś hormon, dzięki któremu wieczorem czujemy potrzebę snu, a rano budzimy się wyspani i gotowi do działań. Niski lub rozregulowany poziom wydzielania melatoniny powoduje zaburzenia naszego snu.

Ograniczajmy stres!

O każdej porze roku ograniczajmy stres! Ma on niszczący wpływ na stan naszego zdrowia. Gdy żyjemy w stanie permanentnego stresu, gwałtownie podnosi się poziom kortyzolu we krwi. To hormon, który przyczynia się do wzrostu ciśnienia krwi oraz zwiększa magazynowania tkanki tłuszczowej. To z kolei może powodować zwiększone ryzyko chorób serca. Nakręcajmy więc pozytywne emocje, aby jak najbardziej sobie jesień umilić. To najlepszy czas na nadrobienie spotkań towarzyskich, ciekawych pozycji książkowych, filmowych czy słuchanie ulubionej muzyki.

Podsumowując pamiętajmy o monitorowaniu stanu naszego zdrowia i systematycznych wizytach u lekarza. Gdy posiadamy wiedzę na temat stanu naszego zdrowia żyjemy bardziej świadomie. Łatwiej nam wtedy podjąć decyzję o ćwiczeniach i zmianie trybu życia. Wielu chorobom możemy zapobiec i zadbać o siebie zawczasu!

https://pixabay.com/pl/photos/sporty-nordic-walking-park-zdatno%c5%9b%c4%87-2863541/

https://pixabay.com/pl/photos/jesie%c5%84-park-na-dworze-natura-3731094/

https://pixabay.com/pl/photos/dynia-warzywa-jesie%c5%84-kosz-1768857/

 

Przykłady zastosowania poduszek pozycjonujących

Bez wątpienia opieka nad osobą niepełnosprawną to bardzo trudny temat. Dlatego zalecamy aby pacjenta z  ograniczoną mobilnością wyposażyć w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny i wyroby medyczne, które zminimalizują nacisk na skórę i tkanki podskórne. Zapewnienie prawidłowej pozycji ciała w łóżku ma na celu odciążenie jego partii poprzez zmniejszenie napięcia mięśni, a w rezultacie zapobieganie powstawaniu odleżyn. W myśl przysłowia „lepiej zapobiegać niż leczyć” niezbędne będzie zastosowanie w takich przypadkach pozycjonerów.

Zanim przedstawimy Państwu przykłady zastosowania poduszek pozycjonujących warto przypomnieć podstawowe działania z zakresu profilaktyki odleżyn. Są to przede wszystkim:

 • codzienna higiena i pielęgnacja ciała chorego (stosowanie kremów i balsamów po myciu),
 • częsta zmiana pościeli i odzieży – stosowanie naturalnych tkanin,
 • zmiana pozycji ciała pacjenta nie rzadziej niż co 2 godziny,
 • masaże i oklepywane partii ciała narażonych na odleżyny,
 • obserwacja i monitoring stanu skóry oraz szybka reakcja w przypadku pojawienia się pierwszych zmian na skórze,
 • unikanie urazów i mikrourazów,
 • odpowiednia dieta bogata w białko i składniki mineralne, np. cynk i selen oraz witaminy A, C, E.

WALORY POZYCJONERÓW WINNCARE

Pozycjonery są szeroko wykorzystywane nie tylko w szpitalach, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ale często także na własny użytek w opiece domowej. Na wstępie musimy wspomnieć o zaletach wyrobów Winncare, które wyróżniają te produkty wśród innych dostępnych na rynku.

Niewątpliwą zaletą poduszek jest materiał, z jakiego zostały wykonane – tkanina PU-poliamid, powlekana poliwęglanem. Ultradźwiękowe zgrzewanie krawędzi zabezpiecza je przed dostawaniem się cieczy. Bezpieczeństwo pacjenta gwarantują natomiast mikrokulki ze styropianu samogasnącego oraz system Vacuum Touch™, umożliwiający stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia. Jony srebra, które zastosowano w pokrowcu zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, takich jak: grzyby, pleśń oraz bakterie i mają właściwości antyzapachowe. Poduszki Winncare posiadają właściwości termiczne – zapewniają odpowiednią temperaturę skórze, chroniąc ją przed przegrzaniem czy poceniem.

SPOSOBY UŁOŻENIA PACJENTA ZA POMOCĄ WYBRANYCH MODELI POZYCJONERÓW

Obszar krętarza

Powstawanie odleżyn w obszarze krętarza to rzadko występująca sytuacja, mająca niestety bardzo poważne zdrowotne konsekwencje. Dotyczy to przede wszystkim obłożnie chorych pacjentów, u których zaleca się stosowanie pozycji leżącej półbocznej pod kątem 30 stopni. Na pomoc przychodzi tu pozycjoner Winncare. Dostępny w dwóch rozmiarach i zintegrowany z poduszką dla większego komfortu pacjenta. Jego umiejscowienie nie wymaga wysiłku, a pozycja utrzymuje się stabilnie przez długi czas.

profilaktyka odleżyn - poduszki pozycjonujące Winncare

 

Obszar pięt oraz łokci

Odleżyny pięt są zdecydowanie częstsze niż odleżyny łokci. W obu przypadkach przyczyną jest zbyt długie przebywanie w pozycji leżącej grzbietowej. Rozwiązaniem są poduszki pozycjonujące Winncare o mniejszym rozmiarze, rozmieszczone w obszarze nóg i ramion. Podtrzymują nachylenie ułatwiające krążenie krwi. Gładka krawędź poduszki zapobiega powstawaniu lokalnych punktów nacisku. Charakteryzują się brakiem punktów o zwiększonym nacisku wokół ścięgien Achillesa, kostek i łokci.

materac przeciwodlezynowy

 

Obszar kostek i kolan

Odleżyny w tym obszarze występują najczęściej u pacjentów z retrakcją mięśni i ścięgien w kończynach dolnych. Specjaliści wskazują na konieczność odwodzenie kończyn dolnych w celu zmniejszenia nacisku na kostkach, kłykciach i kolanach. Proponujemy Państwu cylindryczną poduszkę stosowaną z poduszką odwodzącą kolano. Zastosowane jednocześnie utrzymują odwodzenie dolnych kończyn. Obniżają nacisk wokół kłykci kości udowych (kolana) oraz wewnętrznych kostek. Chronią także stawy kolanowe.

 

Obszar kości krzyżowej, kulszowej i pięt

Odleżyny na kości krzyżowej pojawiają się często u pacjentów siedzących, którzy wysuwają się w przód lub u pacjentów leżących, którzy nie są prawidłowo układani w pozycji pół siedzącej. Odleżyny na kości kulszowej zaś u pacjentów siedzących i są najczęstszymi odleżynami u pacjentów z paraplegią. Specjaliści zalecają pozycję półwysoką, zmniejszającą nacisk w obszarze kości krzyżowej, kości kulszowej i pięt. My natomiast polecamy zastosowanie czterech specjalnych poduszek. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zsuwania pacjenta do przodu, zmniejsza ryzyko upadku  i redukuje nacisk na łokciach.

 

Winncare posiada w swojej ofercie także poduszki, które są wykorzystywane w celu redukcji bólu w obszarze lędźwiowym. Pomocna tu będzie poduszka cylindryczna, którą umieszczamy pod kolanami. Łagodzi ona również ból stawu międzywyrostkowego. Natomiast w celu utrzymania bioder w pozycji odwodzącej np. po operacji wszczepienia protezy biodrowej zalecamy specjalną poduszkę odwodzącą biodra.

Posiadamy również w swojej ofercie poduszki ogólnego wykorzystania w rozmiarze małym i średnim (T1 I T2). Są to poduszki do uniwersalnego wykorzystania, które można stosować wraz z innymi poduszkami Winncare. Warto podkreślić, że zastosowanie profesjonalnych pozycjonerów zapobiega zakażeniom krzyżowym.

 

Pozycjonery Winncare wyróżniają się certyfikatem dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex klasa 2. Są także zgodne z wymaganymi normami, przepisami i wytycznymi, dotyczącymi produktów o charakterze medycznym. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • europejskie przepisy przeciwpożarowe EN 597-1 i 2 oraz GPEM D1 i bis 89 i D90,
 • normy w zakresie odporności na przenikanie bakterii przenoszonych przez ciesz, odporności na przenikanie krwi i krwi syntetycznej oraz cieczy hydrostatycznych,
 • normy w zakresie odporności na gronkowca złocistego opornego na metalicynę.

Dla bezpieczeństwa użytkowania Winncare poddaje swoje wyroby rygorystycznym testom i kontroli jakości. W celu nawiązania współpracy i poznania szczegółów oferty skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

 

 

Jak wygląda współpraca i zakup urządzeń Winncare?

winncare polska

Jako Winncare Polska produkujemy i dostarczamy Państwu nasze wyroby, które charakteryzują się najwyższą jakością i nowoczesnym designem już od kilkunastu lat. W naszym asortymencie znajduje się szereg urządzeń, które znacznie ułatwiają opiekę nad osobami mającymi problemy z samodzielnym poruszaniem. Oferujemy sprzęt oraz profesjonalne doradztwo na każdym etapie zakupu sprzętu medycznego.

Dlaczego Winncare?

Produkty Winncare wyróżniają się innowacyjnością oraz najwyższą jakością wykonania więc bez obaw udzielamy na nasze sprzęty do 5 lat gwarancji. Do produkcji sprzętu stosujemy tylko materiały najwyższej jakości oraz nowoczesne rozwiązania. Dzięki temu oferujemy sprzęt wyselekcjonowany, zaopatrzony certyfikatami, który gwarantuje Państwu komfort użytkowania i poczucie bezpieczeństwa.

 Edukacja

Warto zaznaczyć, że bardzo istotna jest dla naszej firmy edukacja. Jako Winncare Polska dbamy o organizację spotkań oraz webinarów, podczas których nasi wykwalifikowani eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, prezentują sprzęt oraz edukują w zakresie jego poprawnej obsługi. Edukujemy w technikach bezpiecznego transferu, wyjaśniamy zasady postępowania w pracy z pacjentem unieruchomionym. Staramy się przekazać wiedzę jak właściwie pielęgnować i opiekować się osobą niesamodzielną oraz jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn. Uczymy również jak dbać o higienę pracy opiekunów zarówno tych zawodowych jak i tych z najbliższej rodziny osób niepełnosprawnych.

 Przedstawiciele

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem podnośnika, łóżka a może materaca przeciwodleżynowego, wystarczy że skontaktujecie się z naszym przedstawicielem. Przyjedzie do Państwa w dogodnym dla Was terminie, pomoże dokonać wyboru przedstawiając najkorzystniejsze w konkretnym przypadku rozwiązania i produkty. Zaletą naszych pracowników jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza, którą nieustająco poszerzają poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Warto dodać, że w Winncare istnieje również możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Bezpłatny pomiar i wycena

Oferujemy Państwu usługę bezpłatnego pomiaru i wyceny na terenie całego kraju. Podpowiemy również jakie są możliwości dofinansowania i gdzie udać się po refundacje czy też dofinansowanie do zakupu sprzętu.

Więcej we wpisie https://winncare.pl/akademia/porady/dofinansowanie-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-dzieci-niepelnosprawnych/

Montaż

Winncare bądź nasi partnerzy przeprowadzają wizytę kontrolną w miejscu instalacji, a prace przeprowadzane są zawsze przez w pełni wyszkolonych monterów, w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa systemu. Zapewniamy Państwu usługę montażu, wykonaną przez doświadczonych i sprawnie działających monterów, potrafiących dostosować się do wszelkich potrzeb zarówno w warunkach domowych jak również w instytucjach.

Nasze urządzenia charakteryzują się intuicyjną obsługą. Pomimo tego zawsze dokładamy starań, aby przeszkolić Państwa z prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, udzielamy praktycznych rad i wskazówek. Służymy pomocą, radą i wsparciem na każdym etapie zakupu, więc jeśli zastanawiacie się Państwo nad najlepszym wyborem – zdecydowanie jest to Winncare!

                                          Szkolenie z obsługi podnośnika jezdnego w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach.

Kontakt

Jeśli stanęliście Państwo przed koniecznością wyboru sprzętu, który będzie pomocny w opiece nad osobą niepełnosprawną ruchowo to zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy poprzez formularz na stronie, mailowo lub telefonicznie.

 

 

Jak dbać o osoby starsze w upalne dni, o czym należy pamiętać?

 

Gdy temperatury przekraczają  próg 30 stopni, mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby chore i seniorów. Jak upał wpływa na samopoczucie seniorów? Co robić, aby wysokie temperatury nie zaszkodziły zdrowiu osób w podeszłym wieku? Przytoczymy dzisiaj Państwu ogólne zalecenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu do zastosowania podczas panowania wysokich temperatur.

Upały niebezpieczne szczególnie dla seniorów

Dla osób powyżej 60. roku życia wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne. Z wiekiem spada wydajność układu oddechowego, mamy słabsze krążenie krwi. Zmniejsza się również ilość gruczołów potowych w naszych organizmach. W związku z tym ryzyko problemów zdrowotnych związanych z upałami rośnie. Przyczyniają się do tego też choroby i przewlekłe dolegliwości, na które osoby starsze często cierpią.

Wysokie temperatury mogą w przypadku osób starszych doprowadzić do zaburzeń krzepnięcia krwi i do skoków ciśnienia. Niebezpieczne jest dla nich również odwodnienieudar słoneczny i udar cieplny.

 

Odwodnienie

Osoby starsze często mają problemy z odczuwaniem pragnienia i zapominają o nawadnianiu organizmu. Dlatego tak ważne jest aby przypominać seniorom o piciu co najmniej 2,5 l wody dziennie. Nie zapominajmy, że dostarczamy ją także organizmowi wraz z pożywieniem. Jeżeli smak wody okaże się za nudny możemy dodać do niej np. ulubione owoce lub zaproponować dla urozmaicenia herbatki ziołowe np. napar z mięty lub szałwii, czy rozcieńczone, niesłodzone soki owocowe. Dobrym rozwiązaniem jest jedzenie m.in. chłodników, sałatek, zup, czy owoców i warzyw zawierających dużo wody takich jak arbuz, melon, pomidory i ogórki.  W związku z tym, że kawa i alkohol działają moczopędnie, może to prowadzić do odwodnienia i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy więc ograniczyć ich spożywanie zwłaszcza w okresie panowania letnich upałów.

Lekkie i przewiewne ubrania

Wbrew temu co mogłoby się wydawać, powinniśmy zakrywać ciało przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Najlepiej sprawdzą się lekkie, przewiewne ubrania, wykonane z naturalnych tkanin takich jak len, bawełna i wiskoza. Pamiętajmy również o okularach przeciwsłonecznych i zakrywaniu głowy. Nie zapominajmy o użycie kremu z wysokim filtrem na odkryte partie ciała, aby chronić skórę przede wszystkim przed poparzeniami słonecznymi i przebarwieniami. Najważniejsze jest jednak to, aby nie wychodzić z domu w największe upały jeśli nie musimy tego robić, kiedy słońce jest najbardziej intensywne, tj. w godzinach 12.00-15.00. W czasie panowania wysokich temperatur najlepiej korzystać ze spacerów późnym popołudniem.

Niebezpieczny udar słoneczny i udar cieplny

Odwodnienie to niejedyne zagrożenie dla seniorów podczas fali upałów. Osoby starsze i chore  narażone są mocniej na udar słoneczny i cieplny. Ten pierwszy objawia się bólem i zawrotami głowy, uczuciem pragnienia i suchością w ustach, zaczerwienieniem skóry, zmęczeniem i uczuciem niepokoju. Objawy udaru cieplnego to wysoka temperatura ciała i przyśpieszone tętno, a także nudności, suchość skóry, pragnienie, a nawet utrata przytomności. W przypadku udaru słonecznego przenieśmy seniora w chłodne, zaciemnione miejsce i podajmy do picia wodę. Możemy zastosować chłodne okłady na kark, głowę i nadgarstki. Natomiast udar cieplny u seniora i każdej innej osoby wymaga udzielenia pomocy lekarskiej. Nie należy zwlekać w takiej sytuacji z telefonem do lekarza!

Czytajmy ulotki leków przyjmowanych przez seniorów

Większość leków należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Pamiętajmy, że leki wystawione na działanie promieni słonecznych tracą często swoje pierwotne właściwości lecznicze.

Niektóre leki wymagają specjalnego przechowywania, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Należy włożyć je do lodówki. Dotyczy to np. insuliny, niektórych kropli do oczu, większości antybiotyków w postaci zawiesiny oraz większości probiotyków. Zalecenia dotyczące przechowywania są zapisane na ulotce. Możemy w kwestii przechowywania i zażywania leków skonsultować się również z lekarzem lub farmaceutą.

 

W trakcie upałów pamiętajmy by w mieszkaniu osoby starszej panowała jak najbardziej optymalna temperatura. W mocno nasłonecznionych mieszkaniach możemy powiesić zasłony lub rolety, a w pokoju postawić prosty w obsłudze wentylator lub zainstalować klimatyzator. Pamiętajmy o odpowiedniej diecie, spożywaniu większej ilości płynów i przede wszystkim unikajmy wychodzenia z domu podczas najwyższych temperatur. Przestrzegając powyższych zasad pomożemy seniorom a także osobom chorym przetrwać trudny dla nich okres upalnych dni i cieszyć się latem.

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/starszy-mezczyzna-i-kobieta-jedza-arbuza-na-plazy_15594966.htm#page=5&query=senior%20lato&position=13&from_view=search

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/woda-cytrynowa-z-mieta-pozostawia-w-butelce-na-powierzchni-gipsu_8757109.htm#query=woda%20lato&position=42&from_view=search

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zblizenie-na-termometr-pokazujacy-wysoka-temperature_28258964.htm#query=gor%C4%85ce%20lato&position=8&from_view=search

Wakacje osób niepełnosprawnych, czy mogą być aktywne?

Osoby niepełnosprawne fizycznie, często poruszające się na wózku inwalidzkim nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej, zwłaszcza w okresie wakacji. Wiele zależy od stopnia zaawansowania choroby oraz jej rodzaju. Jednak w przypadku dużej liczby osób niepełnosprawnych samodzielne funkcjonowanie, podróżowanie i różnego rodzaju aktywności są jak najbardziej osiągalne!

Zalety aktywności fizycznej

Pamiętajmy, że aktywność fizyczna wpływa także na różne sfery życia osoby niepełnosprawnej. Dzięki niej osoby te lepiej radzą sobie z akceptacją swojej niepełnosprawności i nie traktują jej jako bariery, która uniemożliwia rozwój i prowadzenie normalnego życia.

Najczęściej osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej ograniczają się często do ćwiczeń czysto rehabilitacyjnych, czyli takich, które poprawiają sprawność stawów lub niwelują negatywne skutki wynikające z rodzaju niepełnosprawności. Tymczasem każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z jakąś formą ruchu i sportu wie doskonale, jakie to niesie korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Wydzielają się wtedy endorfiny – hormony szczęścia, które dają energię do życia.

Z jakich aktywności mogą korzystać osoby z ograniczeniem ruchowym w tym osoby na wózkach?

Oczywiście zależy to od stopnia niepełnosprawności, ale najbardziej popularne i najchętniej wybierane są: pływanie, nurkowanie, spływy kajakowe. Świetną atrakcją wodną są spływy po rzece pontonami – czyli popularny w górach rafting. Osoby niepełnosprawne mogą też jeździć samodzielnie rowerem, jeżeli posiadają dwie sprawne kończyny (obojętnie czy są to nogi, czy ręce). Fascynującą przygodą dla całej rodziny jest rafting, który odbywa się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów albo przejażdżka rowerowa z innymi. Warto poszukać firm, które oferują albo wypożyczenie sprzętu, albo organizują całe turnusy z tego typu atrakcjami.  Ciekawą koncepcją są też sporty zespołowe takie jak siatkówka i koszykówka na siedząco, piłka nożna, tenis, szermierka na wózkach czy strzelectwo a także łucznictwo.

Rafting, czyli spływ pontonem po rzece.

Aktywność za granicą

Wiele biur podróży zwraca uwagę na potrzeby osób z ograniczoną niepełnosprawnością. Możecie państwo znaleźć w ich ofercie specjalnie wyselekcjonowane hotele z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posiadają udogodnienia takie jak windy, rampy, podjazdy oraz pokoje bezprogowe i na parterze, przystosowane do poruszania się na wózku. Podróżowanie i zwiedzanie nie jest zastrzeżone wyłącznie dla osób w pełni sprawnych. Samoloty i pociągi są wyposażone w specjalne krzesła, windy czy platformy.

Warto wiedzieć, iż z pomocy na dworcu czy lotnisku, w trakcie odprawy czy też podczas wsiadania i wysiadania do samolotu mogą skorzystać nie tylko osoby trwale niepełnosprawne, ale także te, które mają problemy z poruszaniem się ze względu na wiek czy jakiś uraz. Taka pomoc jest zagwarantowana i bezpłatna, co reguluje załącznik nr 1 do rozporządzenia UE nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006. Pamiętajcie Państwo aby powiadomić przewoźnika o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 48 godzin przed podróżą.

Czy wakacje osób niepełnosprawnych mogą być aktywne? Zdecydowanie tak! Sport i aktywność fizyczna a także możliwość zwiedzania historycznych miejsc czy samo plażowanie to fantastyczne sposoby na rozładowanie napięcia emocjonalnego. I mogą z tego typu aktywności korzystać wszyscy, również osoby z ograniczeniami ruchowymi. Pomagają się zrelaksować i wypocząć, i niewątpliwie stanowią urozmaicenie trudnej codzienności.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pelny-strzal-niepelnosprawni-przyjaciele-grajacy-w-koszykowke_20080212.htm

https://pixabay.com/pl/photos/sp%c5%82yw-rafting-na-bia%c5%82ej-wodzie-293542/

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/niepelnosprawni-mloda-para-odpoczynku-na-plazy_26400046.htm#page=2&query=niepe%C5%82nosprawni&position=35&from_view=search