Propozycje sprzętów medycznych Winncare, które można zakupić z dofinansowaniem

Artykuł reklamowy.

Zaprezentujemy dzisiaj przykładowe produkty Winncare, na które możecie Państwo uzyskać dodatkowe środki i odciążyć tym sposobem domowy budżet.

Często w budżecie instytucji przyznających dofinansowania pod koniec roku pozostają oszczędności. Jest to dobra okazja do złożenia stosownych wniosków.  Ze względu na ten fakt przybliżymy Państwu kilka możliwości skorzystania z refundacji i dofinansowania do takiego zakupu.

Dofinansowanie NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.) reguluje zasady refundacji sprzętu rehabilitacyjnego przez NFZ.

Główne zasady refundacji sprzętu medycznego:
 • mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne i otrzymały zlecenie wystawione przez uprawnioną osobę tj. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistę, pielęgniarkę czy fizjoterapeutę;
 • e- zlecenie na wyroby medyczne wystawione przez osobę uprawnioną jest natychmiastowo weryfikowane w systemie elektronicznym a następnie elektronicznie potwierdzane przez NFZ (e-potwierdzenie);
 • przy każdej pozycji znajduje się limit finansowania w ramach ubezpieczenia NFZ, wysokość udziału własnego w kosztach, kryteria przyznawania, okres użytkowania, limit cen napraw oraz osoby uprawnione do wystawiania zlecenia.

Wśród produktów firmy Winncare możecie Państwo uzyskać dopłatę do:

 • poduszki przeciwodleżynowej (pozycja 116),
 • materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych (z wyłączeniem materacy piankowych, pozycja 117),
 • pionizatora (pozycja 125).
Poduszka przeciwodleżynowa KINERIS®
                       

Poduszka przeciwodleżynowa KINERIS® dla pacjentów z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (w zależności od oceny stanu klinicznego pacjenta) i/lub specyficznym ryzykiem odleżyn kości kulszowej, ze wsparciem asymetrii ciała. Jest dostępna w wielu rozmiarach szerokość i długość siedziska, w wersji z zasilaniem powietrzem luz bez.

Materac Axtair® One Plus

Materace przeciwodleżynowe są wskazane dla każdego pacjenta unieruchomionego, szczególnie dla osób które nie są w stanie samodzielnie zmieniać pozycji. Główną funkcją jaką ma spełniać materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy jest imitowanie naturalnej potrzeby zmiany ułożenia ciała

Materac Axtair® One Plus stworzony został w celu zapobiegania odleżynom u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku ich powstania, którzy przebywają w łóżku przez więcej niż 15 godzin dziennie. Zapewnia on wysoką skuteczność terapeutyczną we wczesnych stadiach odleżyn. Posiada opatentowany system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta. Pamiętajcie, że materac zmiennociśnieniowy redukuje stały nacisk na unieruchomione ciało, zapobiegając martwicy tkanek oraz zmniejszając sztywnienie kończyn.

      materac przeciwodleżynowy

                                                 Materac zmiennociśnieniowy Axtair® One Plus

Pionizatory

Pionizatory są ogromnym wsparciem zarówno dla osób chorych, ale też dla tych które się nimi opiekują – pozwalają na bezpieczne i łatwiejsze podniesienie pacjenta. W rezultacie pacjent przywrócony do pozycji pionowej jest bardziej zmotywowany do dalszej pracy i ćwiczeń. Oprócz szpitali, pionizatory Winncare cieszą się ogromną popularnością w ośrodkach rehabilitacyjnych, Dziennych Domach Opieki, Domach Pomocy Społecznej, hospicjach i sanatoriach. Dzięki wykorzystaniu urządzenia w opiece domowej chory chętnie pokonuje przeszkody i ograniczenia, na które napotyka na swojej drodze i szybciej wraca do zdrowia.

Pionizator Stellar 170 naśladuje naturalny wzór ruchu podczas podnoszenia i opuszczania pacjenta, stanowiąc doskonałe wsparcie podczas fizjoterapii i rehabilitacji. Kompaktowe wymiary i nogi podstawy jezdnej wyprofilowane w delikatne łuki pozwalają na lepszy dostęp do szerokich wózków inwalidzkich, krzeseł, itp.

pionizacja pacjenta
                 Pionizator Stellar 170

Dofinansowanie PFRON

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Na zakup łóżka rehabilitacyjnego refundacja z NFZ nie przysługuje. Możecie Państwo jednak ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON – maksymalnie do 95% wartości sprzętu (nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia).

Winncare oferuje Państwu szeroką gamę łóżek do opieki szpitalnej i długoterminowej, oraz polecane do opieki domowej. Specjalistyczne łóżka zapewniają skuteczną kontrolę zakażeń, poprawiają ergonomię pracy personelu medycznego i opiekuna, ich komfort oraz bezpieczeństwo.

Z tego źródła można skorzystać decydując się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego X’PRIM 3®. Przede wszystkim zakup ten ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności. Łóżko wspomaga siadanie i przesiadanie się z łóżka na wózek inwalidzki.

                                                              Łóżko rehabilitacyjne X’PRIM 3®

Należy pamiętać aby do wniosku dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu o niepełnosprawności. Z samego orzeczenia o niepełnosprawności nie zawsze wynika, że osoba napotyka na bariery w komunikowaniu się związane z ułomnością fizyczną. Dlatego też z ostrożności możemy dołączyć również zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie ww. barier w komunikowaniu się.

Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo centrum pomocy rodzinie (PCPR, MOPR).Wysokość dofinansowania to nawet 95% wartości inwestycji. Jego maksymalna wartość to aż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może dotyczyć np. zakupu podnośnika jezdnego lub montażu podnośnika sufitowego, które ułatwiają codzienne przemieszczanie pacjenta z niepełnosprawnością.                                             

Pacjent i opiekun. Komfort oraz bezpieczeństwo opiekuna i pacjent podczas przemieszczania.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności;
 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”;
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna;
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Pamiętajmy, że przy ubieganiu się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie oznacza to jednak, że w trakcie rozpatrywania wniosków komisja nie będzie brała pod uwagę sytuacji materialnej wnioskodawcy. Może się tak zdarzyć, że komisja będzie rozpatrywała wnioski osób w podobnej sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, materialnej itp. Możliwe, że dofinansowanie otrzyma osoba o zdecydowanie niższych dochodach i trudniejszej sytuacji.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys. Należy pamiętać, że nie są zwracane nakłady poniesione przed podpisaniem umowy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Chętnie pomogą dobrać najlepsze produkty dostosowane do Państwa potrzeb.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).
 2. https://www.pfron.org.pl/

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.