Skip to content

Likwidacja barier architektonicznych i likwidacja barier technicznych, gdzie szukać informacji?

29.06.2023
Strona główna / Porady / Likwidacja barier architektonicznych i likwidacja barier technicznych, gdzie szukać informacji?

Osoby niepełnosprawne, które mają problemy z poruszaniem się często napotykają na różne przeszkody. Mogą to być utrudnienia występujące w mieszkaniu czy też w budynku, który zamieszkują. Omówimy dzisiaj dwa główne sposoby dofinansowania z PFRON.

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych to kosztowne przedsięwzięcie, na które możecie się ubiegać Państwo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nawet raz w roku. Z tytułu tego rodzaju likwidacji, aby ułatwić osobie niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie można wystąpić o pomoc w zakupie np. podnośnika jezdnego lub montażu podnośnika sufitowego LUNA, które to ułatwiają codzienne przemieszczanie osoby z ograniczoną mobilnością.

Likwidacja barier technicznych

Celem takiego przedsięwzięcia ma być umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 Kryteria dofinansowań

O dofinansowanie z tytułu likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne mające trudności z poruszaniem się, które:

  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
  • mają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
  • rodzaj ich niepełnosprawności jest potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”.

Podnośnik sufitowy Luna Winncare

W przypadku dofinansowania do likwidacji barier technicznych warunkiem jest znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. Może nim być także orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia. Druga przesłanka to oczywiście potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu. Przedmiot wniosku ma za zadanie umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

 

Od stycznia 2015 r. wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych oraz technicznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia. Nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca musi pokryć samodzielnie minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek pisemny składamy do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia lub drogą elektroniczną – za pośrednictwem specjalnej platformy SOW https://sow.pfron.org.pl/.

PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Pamiętajcie Państwo, że dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych nie może obejmować kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Można go natomiast złożyć w każdym czasie (nie ma żadnych terminów składania wniosków). Pomoc udzielana jest do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel J

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosków:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
  • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają osoby niepełnosprawne, które mają zaległości wobec PFRON. Również osoby, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku były stroną umowy o dofinansowanie PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 

Podstawa prawna:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

Podobne artykuły

Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na zapisanie do newslettera Winncare Polska Sp. z o.o. (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).